KRÖNIKA. Äldre måste behandlas bättre inom vården. Ett av de största problemen inom Region Skånes verksamhet idag, i synnerhet i sjukvården, är att många äldre inte får ett värdigt bemötande. Ytterst handlar det om det system vi byggt upp.

Inom färdtjänsten är det många äldre och personer med funktionsnedsättning som inte får den hjälp de behöver och ett fyrkantigt bemötande. Inte minst när samtal tas emot i utlandet av personal utan lokalkännedom. Det var bland annat därför vi i KD stödde de rödgröna partierna när man beslöt att från och med nästa sommar återta färdtjänstbeställningen i egen regi. Nu hamnar beställning och dirigering av trafiken i samma organisation, vilket ska göra att färre kommer i kläm mellan två olika utförare.

I sjukvården gör våra system att de mest sjuka, oftast äldre med ett flertal olika diagnoser, hela tiden måste träffa ny vårdpersonal och berätta om sina symptom gång på gång. Hur värdigt är egentligen det?

På riksnivå vill KD återinföra patientansvarig läkare (PAL) i lagstiftningen. Det skulle innebära att varje patient skulle få rätt till en fast läkarkontakt vid till exempel besöket på vårdcentralen. Istället för den anonyma byråkratiska massa som många sjuka idag upplever sjukvårdssystemet som, får man en namngiven person som är en kontakt in i vården.

Inte minst läkare och sjuksköterskor efterfrågar detta. Det är självklart en frustration även för vårdpersonalen att lägga extra tid på att sätta sig in i en patients sjukdomshistoria. Allting går heller inte att digitalisera. Och vilka resurser tar det inte i anspråk när olika anställda gång på gång får ställa samma frågor till samma patient?

Förändringar går dock att genomföra även utan ny lagstiftning. Det sker redan på vissa håll i Region Skåne. Vid Lasarettet i Ystad finns en patientansvarig läkare för varje cancerpatient, som nås via kontaktsjuksköterskan.

Samma möjlighet borde ges alla skånska patienter. De sköraste, mest sjuka och äldre kommer att gynnas mest. Samtidigt som personalen får det lättare att göra ett bra jobb. Fast läkarkontakt kommer att vara en av de viktigaste valfrågorna för KD i nästa års regionval.

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare Region Skåne