VÅRDA SKÅNE. Region- och landstingspolitiker över hela landet och över blockgränserna går nu ut och kritiserar genomförandeplanen gällande propositionen ”En ny beslutsprocess för den högspecialiserade vården” (prop 2017/18:40). Propositionen har lämnats till riksdagen och bereds med möjlighet till yttranden i utskott fram till den 7 december.

Framförallt berör kritiken tidplanen i förhållande till det omfattande arbete som måste göras när 3-400 diagnosområden ska gås igenom och struktureras av uppemot ett hundratal arbetsgrupper inom loppet av tre år. Ledamöterna i rikssjukvårdsnämnden menar också att propositionen borde innehålla en analys av hur de regionala akutuppdragen kan komma att påverkas och hur kompetensen säkerställs framförallt för regioner och landsting med ogynnsamt läge till landets universitetssjukhus.

Stefan Lamme (M), vice ordförande i Södra regionvårdsnämnden som innefattar Region Skåne, Halland, Kronoberg och landstinget i Blekinge, håller med om kritiken men framhåller att intentionen i propositionen med en nivåstrukturering av den högspecialiserade sjukvården är bra.

– Det finns ett stort behov av att samla resurserna och öka kompetensen gällande vissa sjukdomstillstånd, det kan vara till exempel sådant som är så ovanligt att det bara finns en handfull patienter per år. Den omstrukturering av vården som måste ske nationellt och som propositionen visar på, är nödvändig för att säkerställa fortsatt världsledande kompetens i specialistvården. Det man kan ifrågasätta är om uppdragets omfång är möjligt att genomföra på bästa sätt enligt de förutsättningar och den tidsram som ges. Jag ser också behovet av en fortsatt utredning av hur förändringarna påverkar de regionala akutuppdragen och vill se att denna analys görs innan en omfattande omstrukturering sätts igång, säger Stefan Lamme (M).

Lynn Thulin