VÅRDA SKÅNE. Mot bakgrund av de uppgifter som framkommit kring misstänkt medvetna felregistreringar av vårdbesök på en vårdcentral i Helsingborg kräver Allians för Skåne att ärendet utreds noggrant i syfte att snarast kunna ge klara besked om vad som hänt, samt att den medicinska revisionen återinförs och systematiseras gällande all vårdcentralsverksamhet oavsett i vilken regi den drivs.

Allians för Skåne kräver också att en utökad revision bör göras i direkt anslutning till utredningen i det specifika ärendet i Helsingborg. En sådan revision kan baseras på stickprov på både offentligt och privat drivna vårdcentraler efter kriterier som kan peka på särskilda risker, till exempel kombinationen hög andel patienter som listar om sig till annan vårdcentral, hög andel tillfälliga läkare under en längre period och negativ ekonomisk utveckling över tid, ökande trend för sjukskrivningar hos personalen eller större personalomsättning än normalt över tid.

– Skåningarna måste kunna förvänta sig att vårdcentralerna sköter sitt uppdrag. Är uppgifterna som nu framkommit korrekta är det otroligt allvarligt och visar på att Region Skåne måste förbättra granskningen av de skånska vårdcentralerna, säger Gilbert Tribo (L) oppositionsledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– All verksamhet som bedrivs inom, eller på uppdrag av, Region Skåne ska granskas på samma sätt. Så sker inte idag, faktiskt sker ingen systematisk medicinsk revision. Det är en väldigt stor brist som äventyrar inte bara att våra gemensamma resurser inte används så som det är tänkt, men framförallt äventyrar patientsäkerheten, säger Ulrika Heindorff (M), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Den offentligt finansierade välfärden ska hålla en hög kvalitet där de skånska patienterna får en god vård oavsett vem som utför vården, därför är det väldigt viktigt att Region Skåne som beställare ställer krav på leverantörerna men också genomför löpande kontroller av verksamheten för att undvika situationer som den på Väla Hälsocenter, säger Lars-Göran Wiberg (C), ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden.

– Reportaget visar på ett upprörande missbruk av pengar och förtroende som går ut över patienterna. Region Skånes granskningssystem fungerar inte, vilket vi påtalat tidigare utan att få gehör. Nu måste det bli ordning och reda. Och det handlar inte om privat eller offentligt, kvalitén och tryggheten måste säkerställas överallt oavsett driftform, säger Birgitta Södertun (KD), gruppledare.

Ett initiativärende om detta lämnas idag in till hälso- och sjukvårdsnämnden inför nästa sammanträde den 8 december.

Lynn Thulin