DEBATT. Den skånska vården är ur många synpunkter mycket bra. Vårdpersonalen gör en mängd fina insatser och det finns avancerad teknisk utrustning. Det stora problemet i vården är tillgängligheten. Många människor får vänta alldeles för länge på behandling och vård. Detta är inte främst ett resursproblem utan beror i många fall på svårigheter att rekrytera personal. Vården är inte den mest attraktiva arbetsplatsen. Dessutom anser många att vården är ineffektivt organiserad. Alldeles för mycket tid och resurser åtgår till administration.

För Socialdemokraterna är det viktigast att vården drivs offentligt. De ser inga förtjänster i att låta olika vårdgivare få möjlighet att ge vård i den skånska sjukvården.

Vi Moderater vill främst se till kvaliteten. Det måste få vara kvaliteten som är avgörande och överordnad allt. Vi tror dessutom det är berikande att ha en mångfald av vårdgivare som kan lära av varandra. Vi tror också att det skulle vara bra om vi lät personal få möjlighet att driva en vårdinrättning. Personalen vet ju rimligen hur sjukvård ska bedrivas på bästa och mest effektiva sätt. I budgeten föreslog en enad Allians att ett par skånska sjukhus ska läggas ut på entreprenad och att personalen ska ges möjlighet driva ett sjukhus. Detta målas nu upp av Socialdemokraterna som det största hotet mot skånsk sjukvård.

Vi har i Skåne ett faktiskt exempel på detta. Det gäller Simrishamns sjukhus. Det gjordes olika utredningar och vid flera tillfällen diskuterades frågan i landstingsfullmäktige och vänstersidan ville varje gång avlöva sjukhuset. När så vi Moderater och borgerligheten fick makten drev vi genom att lägga ut sjukhuset på entreprenad. Det blev mycket lyckat. Personalen var nöjd och alla uttalade inklusive fackliga organisationer som Kommunal att äntligen kände man arbetsro och hade fått framtidstro. Lite senare såg vi också till att upphandla planerade operationer på sjukhuset. Även detta en framgång.

Tyvärr var det privatdrivna sjukhuset en nagel i ögat på vänstersidan så när dessa fick makten upphörde operationerna och successivt avlövades sjukhuset på verksamheter.  Trots erbjudande om att bedriva olika former av planerad kirurgi där det fanns vårdköer avstod den socialistiska majoriteten från att teckna avtal om detta.

Vänstersidans ensidiga ideologiska övertro på offentligt driven verksamhet hämmar många möjligheter till utveckling. Skåne behöver därför en ny politisk ledning. En ledning som sätter kvaliteten främst. En ledning som ser möjligheter i vården och lyfter fram de anställdas kunnande.

Christer Akej (M)