DEBATT. Den psykiska ohälsan ökar allt mer i Sverige och i Skåne. Detta ställer stora krav på sjukvården och utgör en av vår tids största samhällsutmaningar. En stor grupp som ökningen sker bland är hos våra barn och unga, där ökningen på många sätt är alarmerande. Från sjukvårdens sida måste man bli bättre på att ta hand om patienter med psykiska besvär och skapa en god tillgänglighet inom psykiatrin. Men vi behöver också arbeta mer förebyggande för att öka den psykiska hälsan generellt hos skåningarna och skapa möjligheter till tidigare stöd på bland annat våra skånska vårdcentraler.

Idag ligger Skåne bra till vad gäller besök inom vårdgarantin för det första besöket till barn- och ungdomspsykiatrin, däremot är tillgängligheten mycket sämre när det kommer till fördjupade utredningar för de som har det behovet. Åtgärder behöver göras i alla led för att stärka tillgängligheten, men från Centerpartiet ser vi tydligt att det är de första nivåerna som är viktigast att stärka för att kunna skapa en god tillgänglighet genom hela systemet.

För de med enklare psykiska besvär är inte alla gånger i behov av att träffa en specialist, utan kan få hjälp av enklare samtalsstöd. Därför måste det bli enklare att få hjälp vid psykisk ohälsa genom elevhälsan. Det är också viktigt att elevhälsan stärker sitt samarbete med till exempel de skånska ungdomsmottagningarna för att kunna erbjuda och möjliggöra en smidigare övergång när mer stöd behövs.

Från Centerpartiet ser vi det också viktigt att stärka de satsningar som gjordes när vi var med och styrde Region Skåne, En väg in och Första linjen-mottagningarna. Satsningar som fallit väl ut och ökat tillgängligheten. Men kan vi stärka deras verksamheter kan vi också hjälpa till att öka tillgängligheten längre in i vårdkedjan. En väg in etablerades för att barn och ungdomar samt deras anhöriga snabbt och enkelt ska kunna få kontakt för råd, stöd och kontakt kring psykisk ohälsa. Dessutom kan de där få hjälp vidare till rätt instans för att få hjälp om de är i behov av det. Första linjen fyller i sin tur funktionen som en ”primärvårdsnivå” för barn och ungdomar med psykisk ohälsa.

Det finns däremot saker att förbättra och utveckla. Något som tydligt ligger i linje med Centerpartiets vision om en närmare vård i hela Skåne. En väg in behöver finnas tillgänglig på fler tider än idag då behoven finns dygnet runt och då måste hjälp och stöd kunna erbjudas. Vi ser också att Första linjen behöver stärkas upp så att den kan ta ett större ansvar på den så kallade mellannivån, i stället för som idag endast det ständigt inkommande flödet av patienter som söker sig dit.  För att kunna erbjuda bättre vård och stöd är det viktigt att första linjen får möjlighet att också kunna arbeta med den långsiktiga uppföljningen av de patienter som inte är i behov av specialistpsykiatri, precis på samma sätt som vårdcentralerna har det ansvaret när det kommer till fysiska problem.

Vi tar den psykiska ohälsan på allvar och lägger därför en stor vikt på behovet av krafttag för att motverka detta.

Ulrika Axelsson (C)
Distriktsordförande Skåne

Jonny Cato Hansson (C)
Sammankallande i valprogramsgruppen

Birte Sandberg (C)
Gruppledare Region Skåne