DEBATT. Under de föregående två veckorna var Malmö tapetserat med KD-affischer. Partiets budskap om ”Rätt till fast läkarkontakt” syntes på 350 ställen över hela staden. Vi ville med kampanjen sätta ljus på ett av de största problemen inom sjukvården – den bristande kontinuiteten för framför allt de äldre och de mest sjuka patienterna.

I Skåne är det bara drygt hälften av patienterna som träffar samma läkare vid sina besök på vårdcentralen. I jämförbara länder ligger den siffran på över 90 procent. Vid varje besök måste man berätta om sina besvär för en ny person. Färre än 60 procent av de svenska patienterna känner att vårdpersonalen känner till viktig information om deras medicinska historia, visar en amerikansk studie.

Det är inte värdigt att det ser ut som det gör. Redan utsatta och försvagade människor ska inte konstant behöva träffa nya människor vid sina besök i vården. Alla patienter ska ges rätt till en fast läkarkontakt. En sådan reform möjliggör också en enklare ingång för patienten att kommunicera med vården. Många upplever att man inte vet var man ska vända sig och hur man ska bära sig åt för att få information om sitt tillstånd.

I Norge infördes 2001 en ”fastlegeordning”, ett slags husläkarsystem med fast läkarkontakt. I svenska Läkartidningen har förändringen beskrivits som ”reformen alla är nöjda med”. Förändringen kom till i ett läge som påminner om dagens svenska, med svag kontinuitet i vården och brist på allmänläkare. I Norge är det den fasta läkaren som bedömer patienten och vid behov skickas den sjuke vidare till specialist vid sjukhuset. Man gick från att 67 procent av patienterna hade en fast läkarkontakt till att nästan alla har det i dag. Köerna har kortats och vården har blivit mindre anonym.

För att en liknande utveckling ska vara möjlig i Skåne krävs ytterligare reformer och förändringar. Jag väljer att ta upp fyra i denna artikel:

Det allra viktigaste är att en större andel av vårdens resurser måste gå till vårdcentralerna. I dag har Skånes vårdcentraler, såväl offentliga som privata, det svårt ekonomiskt. I den budget vi lade fram tillsammans med de andra allianspartierna i Region Skåne föreslog vi en extra satsning på primärvården värd 220 miljoner kronor. I dag riktas endast ungefär 16 procent av regionens resurser för vård till vårdcentralerna. Ett rimligt mål är att den siffran successivt ökar och når 25 procent år 2025. De extra 400 miljoner kronor till skånsk primärvård som Kristdemokraterna föreslagit i sin statsbudget skulle också vara ett välkommet tillskott.

1. Många av de patienter som väntar i timmar vid Skånes akutmottagningar skulle ha kunnat få bättre hjälp vid vårdcentraler. Stärks vårdcentralerna minskar också väntetiden för de som verkligen behöver sjukhusvård vid akuten. Samtidigt som arbetsmiljön för den hårt pressade akutpersonalen förbättras.

2. Personalen måste ges mer tid för att träffa patienter. Undersökning efter undersökning visar att svenska läkare använder mindre andel av sin arbetstid till att möta patienter än läkare i andra länder. En förklaring är överdrivet omfattande registrering och usla IT-system. Nu har regionstyrelsen fattat beslut om att under de närmaste åren införa ett enhetligt IT-system över hela Skåne. Det är en omfattande förändring som förhoppningsvis löser många av de problem som vårdpersonalen i dag upplever i sin vardag.

3. Det krävs också förändringar i lagstiftningen. Kristdemokraterna vill återinföra patientens rätt till Patientansvarig läkare (PAL). En PAL har övergripande medicinskt ansvar för exempelvis patienter med flera sjukdomar och kroniskt sjuka. Det ger en trygghet för patienten när man vet vem som är ansvarig för de egna vårdinsatserna och samordningen av dessa.

4. Fler allmänläkare behöver utbildas för att ta hand om patienter vid vårdcentralen. Det råder, som tidigare nämnts i artikeln, brist på allmänläkare. Resurser måste användas för att utbilda fler. Vi har gett utrymme för ytterligare 60 per år i vår budget för Region Skåne.

Bättre ledarskap i vården och stora politiska reformer måste till för att stoppa vårdkrisen. En sådan reform är att ge alla patienter en fast läkarkontakt. Den bristande kontinuiteten i vården drabbar framför allt de äldre och mest sjuka.

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare Region Skåne

Tidigare publicerad i Kvällsposten (16/10).