VÅRDA SKÅNE. Under Alliansregeringen stod kampen mot vårdköer i fokus. Det diskuterades och togs fram verktyg för att vårdsökande snabbare skulle få den vård de eftersöker, till exempel kömiljarden. Denna gav incitament åt vårdgivare att sluta använda köer som ekonomisk regulator och i stället göra vården tillgänglig.

Ett annat verktyg var införandet av vårdgarantin, 0-7-90-90:

  • En patient ska få kontakt med primärvården samma dag som hen söker kontakt.
  • En patient ska få besöka läkare i primärvården inom sju dagar när vårdgivare bedömt att patienten behöver träffa en läkare.
  • En patient ska få besöka specialiserad vård inom 90 dagar efter att antingen en remiss skrivits eller att en patient sökt specialiserad vård som inte kräver remiss.
  • När vårdgivare beslutat om operation eller annan behandling ska den inledas inom 90 dagar.

Den rödgröna regeringen valde att efter sitt tillträde 2014 avskaffa kömiljarden, men att hålla fast vid vårdgarantin.

Nu visar en ny rapport från Vårdanalys, Löftesfri garanti? – en uppföljning av den nationella vårdgarantin (2017:6), att köerna i motsats till garantins intention bara växer. I takt med att väntetiderna blir längre står allt fler patienter på väntelistorna. 2012 väntade 27 000 patienter mer än 90 dagar på ett nybesök i den specialiserade vården. 2016 hade antalet ökat till 68 000 patienter. Under samma period fördubblades antalet personer som fick vänta mer än 90 dagar på behandling. I ett internationellt perspektiv ligger Sverige illa till.

Den tillträdande hälso- och sjukvårdsdirektören i Region Skåne, Fredrik Lennartsson, ännu generaldirektör för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys konstaterar:

– Det finns stor potential att korta vårdköerna inom ramarna för befintliga resurser både vad gäller bemanning och ekonomi. Landstingen kan exempelvis arbeta med att förändra arbetssätten genom bättre produktions- och kapacitetsplanering, förbättrad schemaläggning och omfördelning av arbetsuppgifter, säger han till LIFe-Time.se.

Att resurser inte är viktigast kan också noteras i statistiken. Väntetiderna skiljer sig mycket åt mellan olika landsting/regioner. En indikation på vad som fungerar finns i skriften Rödgröna myter om vården i Stockholm.  I denna jämförs tre rödgröna med tre blå landsting. Här kan noteras att vårdval fungerar, när man vill ge fler vård i tid.

Jonas Duveborn