VÄRNA SKÅNE. I tisdags (24/10) spikade regionfullmäktige budgeten för 2018. Det är tyvärr en svag rödgrön budget som har antagits, åter byggd på ett överskott på bara 1 procent samtidigt som de gigantiska investeringar som regionen står inför kräver en större marginal.

Nu har månadsuppföljningen av ekonomin i Region Skåne efter september presenterats. Den visar ett resultat som är 48,9 miljoner kronor bättre än föregående månad. Tyvärr är det inte tillräckligt: Helårsprognosen pekar mot ett resultat på -242,3 miljoner kronor, vilket ska jämföras med budgeten för 2017 som kräver ett positivt resultat på 375 miljoner kronor.  Budgetavvikelsen ligger på -617,3 miljoner kronor.

Om resultatet hade förbättrats tack vare de ekonomiska åtgärder som regionstyrelsen har beslutat om, hade till och med den lilla förbättring som syns här kunnat glädja något. Tyvärr är det inte så. Hälso- och sjukvårdens underskott har i stället ökat något jämfört med föregående månad och avvikelsen mot budget för denna sektor börjar närma sig -1,3 miljarder kronor. Detta trots att hälso- och sjukvårdens budget för 2017 är 1,2 miljarder större än 2016.

Att prognosen för hela 2017 ser lite bättre ut beror i stället främst på att den centrala finansieringen fortsätter att bidra positivt. Ökade skatteintäkter tack vare högre sysselsättningsnivå visar att arbetslinjen lönar sig inte bara på individnivå utan också för samhällsekonomin i stort. Till detta ska läggas att kollektivtrafiken visar en prognos för helåret som är 20 miljoner kronor bättre än vad som var känt i augusti.

Jonas Duveborn