VÅRDA SKÅNE. Debatten om Region Skånes budget för år 2018 fortsätter på det pågående regionfullmäktigesammanträdet. Alliansens gemensamma budgetförslag prioriterar regionens kärnverksamheter. Här följer Kristdemokraternas gruppledare Birgitta Södertuns anförande i debatten i sin helhet:

Ordförande, ledamöter, åhörare.

Samtidigt som samhällsekonomin går bra, tyngs Region Skåne av problem med den egna ekonomin och bekymmer i vården. Köerna är för långa. Vårdcentralerna mår dåligt. Gamla och sjuka bollas runt utan kontinuitet.

Vår och styrets budget har flera likheter. Läser man ert sjukvårdavsnitt, så är vi överens om flera skrivningar. Men det är sin sak att skriva rätt i text, när texten inte riktigt hänger ihop med vad man gör.

Tydligast märks detta om vårdcentralerna.

Vi kristdemokrater och alliansen menar att starkare vårdcentraler är den viktigaste pusselbiten för en bättre vård. På senare tid har det blivit svårare att få tid.  Personal kommer och går och patienter skickas vidare till sjukhus eftersom det saknas resurser. Detta drabbar särskilt våra äldre.

Personalen är tydliga med vad som behövs – det är påtaglig förskjutning av resurser ut till primärvården så man hinner med. Det är större frihet att designa lösningar ute på golvet istället för uppifrån-regleringar.

Ni skriver också om detta. Om resurstillskott. Om färre regleringar. Men ni lever inte upp till de fina orden. Er satsning kommer fem över tolv och är för liten för att täcka upp de missade åren. Halva ert tillskott är detaljregleringar om öppettider som personalen dömer ut.

För att på allvar lösa vårdcentralskrisen väljer vi att lyssna på personalen och tillföra nästan fyra gånger mer i fria pengar. Vi tar fram en konkret plan för rätten till fast läkarkontakt, med den trygghet det ger våra mest sjuka. Vi stärker den eftersatta rehabiliteringen och smärtbehandlingen, och ser till att klara hälso- och sjukvårdsavtalet med kommunerna. Det räcker inte att kalla sin budget ”den nära vården”. Man måste också på allvar prioritera den.

Region Skåne står inför enorma investeringar i sjukhusbyggnader och teknik. De är nödvändiga för att ta vården in i framtiden. Precis som ni skriver krävs ekonomiskt ansvarstagande. Men ändå lägger ni er på ett ekonomiskt resultat som skickar notan på framtiden. Det håller inte att hänvisa till uteblivna skattehöjningar, speciellt inte när intäkterna är goda. Läget var känt och ni kunde gjort om budgeten på ett ansvarsfullt sätt. När vanligt folk inte får den inkomst man vill, då tvingas man anpassa sig efter det. Ni följer en annan logik.

Detta är två avgörande skäl för mig som kristdemokrat att yrka bifall till alliansens budget. Men det finns fler.

Vi ser hur den psykiska ohälsan ökar lavinartat, inte minst bland våra unga. Jag menar att detta är vår tids kanske största samhällsutmaning och det skär i hjärtat att se hur våra unga inte får hjälp i tid. Vi står på gränsen till en mänsklig katastrof om inte mer görs.

Vi riktar därför en större satsning än styret på att kapa köer till BUP. Det gäller både första linjen-mottagningar, telefonlinjen – men också den mer specialiserade vården där problemen är enorma. Idag måste var femte ung vänta över en månad på hjälp. Och därefter, tvingas man vänta flera månader på vidare behandling. Personal slår larm om hotad patientsäkerhet och ohållbar arbetsmiljö.  Läget är akut, och därför måste såväl de förebyggande som de specialiserade insatserna lyftas. Vi kristdemokrater lägger hellre pengar på kortare köer för dem med psykiska problem, än att bekosta avgiftsfri vård för alla 18 och 19 åringar i Skåne.

Region Skåne behöver bli en attraktivare arbetsplats. Mycket handlar om ledarskap, utbildningsmöjligheter och bättre styrning. Vi måste föra ut mer makt och befogenheter till personalen. Kapa chefsled, och ge medarbetare större inflytande över schema och vårdens organisering. Ett av flera förslag från oss är att låta professionen leda ett sjukhus och minst två vårdcentraler. För att avlasta personalen från kringuppgifter vill vi också anställa vårdserviceteam och vårdbiträden i hela Skåne.

Vården måste fungera både i början och slutet av livet. Både förlossningsvård och den palliativ vården lider av kapacitetsproblem som skapar otrygghet och ibland direkt ovärdiga förhållanden.

Inom förlossningsvården måste antalet hänvisningar av mammor till andra sjukhus minskas drastiskt. Vården av för tidigt födda måste stärkas för att möta behoven. Vi föreslår att ett regionalt kompetenscentrum i förlossningsvård inrättas nästa år, för att säkra en jämlik vård i hela Skåne.

Palliativ vård klassas av myndigheter som prio ett-sjukvård, men i Skåne har den satts på undantag. Planen säger att vården ska byggas ut och bli mer jämlik, men planen följs inte. De specialiserade slutenvårdsplatserna i Trelleborg har varit stängda i två år. Det är dags att återöppna avdelningen på riktigt igen, och uppvärdera vikten av palliativ vård i hela Skåne.

Vissa kanske tycker att detta inte är det flashigaste man kan prata om. Men det är faktiskt våra kärnuppgifter. Och när vi inte mäktar med kärnuppdraget så får annat vänta.

Våra satsningar möjliggörs genom tuffa prioriteringar, där vården sätts i främsta rummet, och där projekt, administration och andra uppgifter får stå tillbaka. Vi slår vakt om medborgarnas och familjernas frihet genom att skydda dem från ökad skatt. Vi vill därtill införa fler valfrihetsreformer, inte färre. På så sätt sätter vi människan och inte systemen i centrum.

Bifall till alliansens budgetförslag.

Mattias Svensson