DEBATT. Region Skåne står inför stora bekymmer som det rödgröna styret gång på gång visat sig oförmögna att möta. Med skenande ekonomiska underskott och långa vårdköer är det uppenbart att något måste göras.

I Allians för Skånes budget för 2018 föreslår vi ett antal insatser för att påbörja resan mot att lösa de problem Region Skåne har. Det handlar bland annat om 221 miljoner för att stärka primärvården, vilket är mer än dubbelt så mycket som rödgröna styret, och 100 miljoner mer än Sverigedemokraterna. Den skånska vården är sjukhustung och behöver ställas om så att åtminstone en fjärdedel av vårdproduktionen sker i primärvården, i dag är det 15 procent. 190 av alliansens 221 primärvårdsmiljoner är riktade så att vårdcentralerna ska tjäna mer pengar per patient. Styret väljer att enbart lägga 50 miljoner i utökade resurser per patient och därutöver ”satsa” 50 miljoner på att detaljstyra vårdcentralernas verksamhet vad gäller exempelvis öppettider. Vilket vårdcentralerna har dömt ut som orealistiskt på grund av läkarbrist.

Vi föreslår en tillgänglighetspeng på 130 miljoner i syfte att korta köerna. Dessa medel ska fördelas till de verksamheter som klarar sitt uppdrag med god tillgänglighet, likt den kömiljard som fanns tidigare. Pengarna fördelas utifrån flera olika kvalitetsfaktorer såsom exempelvis produktivitetsutveckling och återinläggningar.

Alliansen satsar också 30 miljoner, vilket är dubbelt så mycket som styret, på psykisk hälsa med fokus på barn och unga. Den psykiska ohälsan är ett växande problem som går längre och längre ner i åldrarna. Det är avgörande både för samhället och för de barn och unga som drabbas att vården kan möta det ökade behovet. Trots detta låter styret ideologi gå före patienterna genom att exempelvis sätta ett tak på hur många patienter enskilda privata aktörer får lov att ta emot under ett år.

Den skånska förlossningsvården har prioriterats ned tillräckligt länge. Ingen kvinna ska behöva vara orolig för om det finns plats för henne att föda sitt barn i Skåne. Därför satsar vi 15 miljoner kronor på fler neonatalplatser.

En av styrkorna med skånsk sjukvård är att valfriheten är relativt utbredd. Genom att öka konkurrensen och låta människor själva välja utförare stärks kvaliteten och tillgängligheten. Dessvärre arbetar det rödgröna styret aktivt för att minska skåningarnas möjlighet att själva välja vårdutförare. I stället för att dra nytta av den kompetens de privata utförarna har, väljer det rödgröna styret konsekvent ideologi framför patienternas bästa. Ängelholms ryggkirurgi och Helsingborgs hjärtsviktsmottagning är exempel på väl fungerande privata enheter som inte fått förlängda avtal trots att de haft både bra resultat och nöjda patienter och medarbetare. Det är beslut där ideologin går före patientens bästa samtidigt som det ökar kostnaderna för regionen.

Vi vill tvärtom värna skåningarnas valfrihet, vi föreslår att vårdvalen utökas till ytterligare fyra områden. Det gäller barnsjukvård, fritt val av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning, öron/näsa/hals, samt allmänpsykiatri.

Avslutningsvis kan vi konstatera att Region Skånes rödgröna styre föreslår att belasta skåningarnas privatekonomi med en skattehöjning. Vi i alliansen är inte beredda att göra det. Dels för vi vet att inkomstskattehöjningar slår allra hårdast mot de med lägst inkomster och minskar incitamenten till arbete, dels för att vi utan att höja skatten ändå presenterar en budget med lika mycket resurser till sjukvården. Om man gör anspråk på att ta ansvar för Region Skånes ekonomi måste man våga prioritera. Sjukvård och infrastruktur är regionens kärnverksamhet och således också det skåningarnas skattepengar ska gå till. Vi vill dessutom se en genomlysning av den skånska sjukvården, både ekonomiskt och verksamhetsmässigt, för att säkerställa att den levererar bästa möjliga kvalitet så effektivt så möjligt.

Anna Jähnke (M)

Ledamot i Regionfullmäktige samt Regionala utvecklingsnämnden

Caroline Hedenström (M)

Ledamot i Regionfullmäktige samt Beredningen för primärvård och psykiatri

Anna Jähnke (M)

 

 

 

 

 

Caroline Hedenström (M)

 

 

 

 

Debattartikeln även publicerad i Expressen 2017-10-23.