DEBATT. Ser man till det materiella är vi rikare än någonsin. Ekonomin är i högkonjunktur. Människor köper bostäder till allt högre priser och med smartphone i var mans hand lever vi mer högteknologiskt än någonsin.

Trots den materiella framgången är något fel i samhället. Det är inte bara krisen i välfärd och polis, utan något än mer fundamentalt.

För någonting gör att den psykiska ohälsan ökar explosionsartat. Statistik från försäkringskassan visar att antalet sjukskrivningar för psykisk ohälsa mer än fördubblats de senaste åren.

Värst är ökningen bland unga. Var femte flicka i klass 9 har någon gång medvetet skadat sig själv fysiskt. Runt var tionde person i gruppen 18-24 år har sökt hjälp för psykiska besvär. Utskrivningen av psykofarmaka ökar lavinartat i gruppen. Fyra av tio samtal till Bris rör psykisk ohälsa. Panikångest, depression, självmordstankar – problemen rör oss alla. De flesta har någon närstående, eller känner någon, som drabbats.

De unga har fler prylar och bättre förutsättningar än någonsin att lyckas materiellt i livet, men har också blivit mer ensamma och mer olyckliga.

Självmord är den vanligaste dödsorsaken bland människor mellan 15 och 44 år. Ofta kan vi läsa reportage om förtvivlade anhöriga till unga som tagit livet av sig – anhöriga som inte fick den hjälp av välfärden som kunnat vänta sig i landet med en av världens högsta skattenivåer.

Det offentligas insatser är i nuläget inte i närheten av att räcka till för att i tillräcklig utsträckning hjälpa de många barn och unga som lider av psykisk ohälsa.

I Region Skåne är problemen många. I botten finns det en generell brist på vårdplatser i psykiatrin. Kön till telefonrådgivningen för barn och anhöriga till barn med psykisk ohälsa, En väg in, är lång. Vart tredje samtal missas. Familjer i en desperat situation får inte hjälp.

Tidigare i år har man i politisk enighet stärkt ungdomsmottagningarna för att ge dem större förutsättningar att ha öppet på tider då de unga inte är i skolan. För KD var högsta prioritet i budgetförhandlingarna med övriga alliansen att få till en satsning på att bekämpa den psykiska ohälsan hos barn och unga.

Vi föreslår nu 30 miljoner kronor, 15 miljoner mer än det rödgröna styret, till att bekämpa problemen. Utöver kortare köer till telefonrådgivning och specialiserad vård, vill vi stärka de så kallade första linjen-mottagningarna, som vänder sig till de som har lätta till medelsvåra besvär. Vi vill också kraftfullt stärka det förebyggande arbetet, med fler familjecentraler och tätare samarbete mellan vården och skolornas elevhälsa.

Allt fler unga skåningar lider av smärta som inte är fysisk och som inte alltid syns på ytan. Region Skåne måste i större utsträckning se den här problematiken och hjälpa de drabbade och deras närstående. Om vår satsning går igenom är det ett viktigt steg i rätt riktning.

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare Region Skåne

Per Einarsson (KD)
Andre vice ordförande, sjukvårdsnämnd Kryh

Ing-Marie Nilsson Axelsson (KD)
Ledamot, beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Tidigare publicerad i Kristianstadsbladet (18/10)