DEATT. Moderaterna i Region Skåne vill se ett försök med professionslett sjukhus i Skåne för att råda bot på problemen med hög personalomsättning och bristande styrning.

Den skånska sjukvården står inför nya stora utmaningar som kräver ett målmedvetet och energiskt arbete från såväl profession som politik. Vi möts så gott som dagligen av rubriker och beskrivningar av att det saknas läkare, sjuksköterskor, det saknas resurser, vården går med underskott, kostnaderna skenar. Samtidigt har sjukvården mer resurser än tidigare. Det finns generellt sett sjuksköterskor och läkare i tillräcklig mån. Så varför gnisslar det ändå i systemet?

Den skånska vården har i många delar en hög personalomsättning och Region Skåne har inte en tillräckligt bra styrning och uppföljning av hur resurserna används. Region Skåne har kraftigt ökat antal anställda men den vård som produceras ökar inte i samma takt. Personalen vittnar om att de inte får dagarna att gå ihop och tröttnar. Det är inte en unik situation, många landsting brottas med samma sak. När vi träffar och lyssnat av personal och branschorganisationer hör vi behovet av några avgörande åtgärder:

– Besluten måste komma närmare personalen.

– Ledningen måste ha patienten i fokus för organisationen, inte tvärtom.

– Region Skåne måste vara en attraktiv arbetsgivare, hög personalomsättning tar kraftigt på resurserna.

Det finns inget magiskt trollspö som löser detta på en gång, men vi vill föreslå ett steg på vägen. Det finns exempel på professionsledda sjukhus, främst i anglosaxiska länder, som gett bra resultat för vårdens utveckling. Region Skåne har förutsättningar att testa ett sådant sätt att leda ett eller flera sjukhus och vårdcentraler. De senaste trettio åren har präglats av många idéer och trender inom ledningen av offentliga organisationer, men inte så mycket systematisk forskning på andra sätt än de traditionella att organisera och styra sjukvården. Att föreslå ett professionslett sjukhus har ett tydligt syfte. Region Skåne bygger vården på gamla strukturer samtidigt som organisationen ska möta helt nya villkor både på arbetsmarknaden och i patienters vårdsökande mönster. Personalen fungerar inte på samma sätt idag som för trettio år sedan. Anställda vill styra över sin tid, de kan sin profession bättre än någon annan, men har fortfarande inte makten över resurserna att göra det de är ålagda. Den resursen kan ligga sju chefsled bort.

Med ett sjukhus och ett par vårdcentraler ledda av personalen själv får Region Skåne möjligheten att på ett metodiskt sätt utveckla kunskapen om hur sjukvården kan bedrivas effektivt. Det finns exempel som talar för att både kvalitet och effektivitet höjs när ett sjukhus eller annan vårdenhet leds av en styrelse bestående av professionen. I grunden är läkare, sjuksköterskor och undersköterskor mästare på problemlösning. De står inför komplexa problem varje dag med sina patienter. De som arbetar på sjukhusen och på vårdcentralerna är de som ser vårdflödet och känner förutsättningarna i personalstyrkan. Det är sjuksköterskan som måste ha kontakterna till andra vårdenheter för att få patienten vidare, inte en strateg vid ett skrivbord. Det är de som arbetar i huset som snabbast kan anpassa och styra vad som ska göras med resurserna.

Det finns idéer och initiativkraft hos personalen som politiker och ledning måste ta tillvara på. Personal som får utveckla och blir lyssnad till stannar och har utrymme att göra det lilla extra i sitt arbete. Region Skåne ska vara en organisation med utrymme för mångfald. Det ska finnas arbetsplatser som passar för anställdas olika behov. Möjligheten att söka sig till en organisation där man själv får både ansvaret och beslut om resurserna kan locka många till den krävande miljö som sjukvården är. Region Skåne kan bli en föregångare och ta möjligheten att öppna upp för en modern vård på både patienternas och professionernas villkor. Det är en chans som inte får missas.

Carl Johan Sonesson (M), regionråd i opposition

Ulrika Heindorff (M), 2e vice ordförande i Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård

Stefan Lamme (M), 2e vice ordförande i Sjukvårdsnämnd Sus och beredningen för framtidens sjukvård

Caroline Wessel (M), 2e vice ordförande i personalnämnden

Även publicerad 2017-10-18 i Sydsvenskan.