VÅRDA SKÅNE. Företrädare för alla politiska partier i Region Skåne var den 11 oktober inbjudna till budgetdebatt hos branschrådet för privata vårdgivare på Capio i Lund. Uppslutningen var heltäckande hos vårdgivarna, alla privata vårdgivare som bedriver primärvård i Skåne var representerade. Mötet inleddes med en debatt om budgeten och sedan ställdes fördjupande frågor på olika teman. För Alliansen debatterade Stefan Lamme (M) och Per Einarsson (KD), för SD Patrik Jönsson och styret representerades av en socialdemokratisk politisk sekreterare.

Carina Nordqvist Falk från branschrådet för privata vårdgivare ledde mötet och konstaterade att Alliansens budget skulle ge 20 kronor mer per patient i primärvården, medan den budget som låg som närmaste alternativ endast skulle ge hälften så mycket, tio kronor. Mest pressades Styret på frågan hur deras tre kronors uppräkning per patient skulle kunna finansiera de extra åtagande som Styret vill kräva i form av fem timmars mer läkartid på obekväm arbetstid varje vecka, tvingande kvälls- och helgåtaganden samt halverad ersättning för vissa hembesök.

Generellt efterlystes att alla beslut om förändrade ersättningar och nya uppdrag antas enligt en försiktighetsprincip. Till exempel att successivt och planerat trappa ner ersättningar som behöver justeras och inte sänka med femtio procent på ett bräde samt att alltid ge god framförhållning för att verksamheterna ska hinna strukturera om. Flera av vårdgivarna betonade att även sådana minskade ersättningar eller ökade åtaganden som är små i budgeten som helhet, kan för den enskilda vårdcentralen ge stora konsekvenser.

Lynn Thulin