DEBATT. Den psykiska ohälsan har under de senaste åren ökat i vårt samhälle, det ställer stora utmaningar på vår sjukvård att kunna möta de ökade behoven och kunna erbjuda de den bästa möjliga vården på rätt nivå i systemet.

Enligt oss i Centerpartiet behöver tydliga satsningar göras på kompetensutveckling inom primärvården för att personalen där ska bli bättre på att i ett tidigt skede kunna upptäcka psykisk ohälsa hos deras patienter. Men dessutom också för att lära sig att bemöta den stigmatism som fortfarande existerar kring psykisk ohälsa.

Vi föreslår även att välfungerade metoder ska arbetas fram för att förbättra och utveckla samarbetet mellan psykiatrin och primärvården så att patienter smidigt kan slussas vidare till lämpliga instanser. Eller kanske rent av få den hjälp de är i behov av på sin egen vårdcentral. Ett steg i att kunna erbjuda våra skånska patienter en närmare vård i hela Skåne, oavsett om man har psykiska eller fysiska problem.

Att få åtgärder insatta tidigt vid psykiska sjukdomar är i många fall är väldigt avgörande för att minska de i många fall svåra efterverkningar på patienten som bland annat sjukskrivningar, fysiska besvär och missbruksproblematik. Men tidiga insatser är också viktiga för att minska efterverkningarna för de i patientens omedelbara och indirekta närhet som också ofta drabbas vid psykisk ohälsa. Där fyller primärvården en viktig roll i att som första instans kunna hantera och i vissa fall också behandla.

Lars-Göran Wiberg (C)
Ledamot i hälso- och sjukvårdsnämnden

Liss Böcker (C)
Ersättare i bredningen för primärvård, psykiatri och tandvård (PPT)