DEBATT. En närmare vård i hela Skåne – det är ledordet för oss i Centerpartiet vad gäller sjukvården i Region Skåne. För att kunna nå dit har den skånska primärvården en väldigt central roll. Vi ser att primärvården med våra vårdcentraler i spetsen måste få ett ännu tydligare uppdrag och stärkas i att vara den första vägen in i den skånska sjukvården för våra patienter.

Sverige har idag en oerhört sjukhustung struktur, där det enligt oss görs väldigt mycket vård som skulle kunna föras nedåt i vårdkedjan till primärvården. Både för att öka vårdens effektivitet men också för ökad kontinuitet och möjlighet för mer vård nära patienten. Detta är en slutsats som statliga utredare instämt i och som även konstaterat att primärvården är allt för svag i Sverige. Den borde få en tydligare roll bland annat vad gäller att koordinera olika vårdinstanser och ha ett övergripande ansvar för hela vårdförloppet.

Under det gångna året har vi läst mycket om hur den skånska primärvården befinner sig i en kris, bland annat med det brev som skånska allmänspecialister skickade till politikerna i våras. Enligt oss i Centerpartiet behöver Region Skåne tydligt satsa på att stärka primärvården. Det kan dels handla om att tillföra resurser, framförallt genom att överföra resurser från slutenvården via öppenvården, för att bygga ut verksamheten och öka dess del i uppdraget gentemot patienterna. Men det kan också handla om att se över ersättningsmodellerna för att göra det enklare att komma i kontakt med primärvården så som konsultation genom digitala och mobila lösningar istället för ett fysiskt besök.

Det viktiga är att det blir tydligt för skåningarna att primärvården är vägen in i skånsk sjukvård, det är på våra hälsovalsenheter man tar ett helhetsgrepp kring patienten. Det är ett av stegen för att få en närmare vård i hela Skåne.

Stina Larsson (C)
Ersättare i sjukvårdsnämnd Sus och regionfullmäktige