VÄRNA SKÅNE. – Det var en enig regionstyrelse som biföll vårt yrkande om att regionfullmäktige i dag skulle få både information om det ekonomiska läget och information om vad som ska göras för att få ordning på ekonomin, framhöll Carl Johan Sonesson (M). Därför är jag besviken över hanteringen, att Socialdemokraterna och Miljöpartiet har valt att lägga fram bristfällig information i ett ”anmälningsärende”, en form av ärenden som fullmäktige tidigare inte har haft. Och att ingen information om vad man avser att göra ges. I denna del har Socialdemokraterna och Miljöpartiet anmärkningsvärt nog valt att helt ignorera regionstyrelsens beslut.

Bakgrunden till Alliansens begäran är att revisionen vid upprepade tillfällen har understrukit att fullmäktige ska informeras om regionstyrelsen bedömer att budgeten inte kan hållas.

Så är det även 2017. Helårsprognosen efter augusti visar en negativ budgetavvikelse på 666,2 miljoner kronor. Och detta trots att skatter och bidrag fortsätter att strömma in. Så här långt har 345 miljoner kronor mer än beräknat ramlat in.

– Samtidigt är det uppenbart att S och MP inte klarar av sitt uppdrag, fortsatte Carl Johan Sonesson, Tillgängligheten minskar, trots att det finns 2 678 fler anställda i Region Skåne nu jämfört med för tre år sedan. Till detta kommer att kostnaden för bemanningspersonal är 112 miljoner kronor, eller 84 procent, högre.

– Ni har pratat mycket om att inrätta fler vårdplatser. Jag kollade i dag på siffrorna för CSK i Kristianstad. Där har antalet vårdplatser minskat med 24 stycken jämfört med 2014, trots att det under samma period har anställts 45 fler läkare och 10 fler sjuksköterskor. Det går inte ihop.

En allt mindre andel av patienterna får 2017 vård i rimlig tid. När det gäller operation/åtgärd så är det inte ens 70 procent som får vård inom de garanterade 90 dagarna. 2014 nåddes detta mål (80 procent) under sju av årets månader. Sedan januari 2015 har det inte nåtts en enda månad.

I den ekonomiska situation som Region Skåne befinner sig kan inte regionfullmäktige låta nöja sig med de insatser som har gjorts, särskilt inte då genomförandet inte har varit fullt ut i enlighet med fattade beslut. Att bara luta sig mot ständigt ökade skatteintäkter, samtidigt som nettokostnadsutvecklingen är så hög som den är (4,8 procent), urgröper den ekonomiska stabilitet som Region Skåne behöver inför alla förestående stora investeringar.

– Det duger inte att Socialdemokraterna och Miljöpartiet år efter år skyller dålig kostnadskontroll och usel ekonomisk styrning på att de inte får höja skatten, säger Carl Johan Sonesson.

– Varje år under innevarande mandatperiod har S och MP fått igenom den budget de har lagt på regionfullmäktiges bord. Varje år har regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) i samband med budgetbeslutet uttryckt att han tror på sin budget, att den är realistisk och att den ska hålla. Det har dock inte dröjt långt in på de nya verksamhetsåren innan beskeden har blivit rakt motsatta. Att ekonomin är dålig har skyllts på oppositionens ovilja att höja skatten.

– Detta är en upprepningsprocedur som sedan länge har förlorat all komik, avslutar Carl Johan Sonesson.

Jonas Duveborn