DEBATT. I lör­dags, den ni­on­de sep­tem­ber, var det ett år kvar tills svens­ka folket går till val­ur­norna för att välja vil­ka som ska sty­ra Sve­ri­ges kom­muner, re­gi­oner/lands­ting och riks­dag.
Myc­ket står på spel. Val­fri­het i väl­färden, fler jobb i små och me­del­stora fö­re­tag, lands­bygds­ut­veck­lingen och ett öp­pet Sve­ri­ge är nå­gra av de frå­gor som striden kommer handla om.
För oss i Cen­ter­par­ti­et är det själv­klart att Sve­ri­ge och Skå­ne be­höver ett nytt le­dar­skap. Vi kan inte ac­cep­tera när re­ger­ingen och re­gion­sty­ret kon­se­kvent be­driver en fö­re­ta­gar­fi­ent­lig po­li­tik som inte leder till fler jobb, jobb som be­hövs för alla dem som i dag be­finner sig i det utan­för­skap som ar­bets­lös­heten kan in­ne­bära.Vi vill istäl­let sän­ka skatter på jobb och fö­re­tagande och lätta re­gel­krån­glet för att på så sätt få fler i ar­be­te och lyf­ta män­ni­skor ur utan­för­skap.

Re­ger­ingen har i dagarna avi­serat att man kommer in­fö­ra ett vinst­tak för vinster i väl­färden. För­slaget ris­kerar att leda till masskonkurser för våra vär­de­fulla väl­färds­fö­re­tag som mängder med skå­ningar var­je dag be­söker, så­väl våra elever som de som söker sig till våra pri­vata vård­gi­va­re. Vår val­fri­het är hotad, och val­rö­rel­sen näs­ta år kommer att bli av­görande för val­fri­hetens fram­tid.

Un­der den gångna man­dat­pe­ri­oden har sty­ret i re­gi­onen inte bara van­skött ekonomin med stora un­der­skott i sjuk­vården som re­sul­tat. Sam­ti­digt ökar ock­så köerna till vården, vil­ket gör att skå­ningarna får vänta allt läng­re in­nan de får kom­ma till den vård man be­höver.
Cen­ter­par­ti­et an­ser att en till­gäng­lig kol­lek­tiv­tra­fik på lands­bygden är av­görande för att klara kli­mat­ut­ma­ningen. Fler måste välja buss och tåg fram­för bil. Där­för är det högst oroande att Sty­ret väljer att för­sämra till­gäng­lig­heten till kol­lek­tiv­tra­fik ge­nom bland an­nat bort­tagande av buss­håll­platser på lands­bygden.

I den kom­man­de val­rö­rel­sen är det vik­tigt att för­svara öp­pen­heten. Cen­ter­par­ti­et vill av­skaffa de för Skå­ne för­ödande gräns­kon­trollerna och vi har un­der lång tid lagt en rad för­slag för att för­ändra sy­stemen sna­ra­re än att neka män­ni­skor med asyl­skäl att kom­ma in i landet.
Det är inte an­stän­digt ett land som Sve­ri­ge att skicka folk till­ba­ka till krig och för­tryck.

Cen­ter­par­ti­et är redo in­för den kom­man­de val­rö­rel­sen. Vi har lagt mass­vis med för­slag på en rad om­rå­den för att ut­veckla hela Skå­ne, och hela landet.
Cen­ter­par­ti­et är en röst för fler jobb i hela landet, för stör­re val­fri­het i väl­färden, för en öp­pen­het mot om­världen och en le­van­de lands­bygd

Bir­te Sandberg (C)
Grupp­le­da­re, Re­gion Skå­ne

Tidigare publicerad i Skånska Dagbladet (14/9)