DEBATT. Det ekonomiska läget i Region Skåne och den skånska hälso- och sjukvården är mycket ansträngt. Årets prognos för hälso- och sjukvården visar på drygt 1,2 miljarder i underskott. Kostnadsutvecklingstakten, som enligt budget borde ligga på ungefär två procent, ligger på 4,7 procent. Trots att man anställt drygt 2000 fler personer i Region Skåne sedan 2014 är vårdköerna fortfarande långa. Kostnaderna skenar, köerna blir längre och sjukskrivningarna bland vårdpersonal ökar. Nu behöver den rödgröna politiska ledningen mer än någonsin fokusera på kärnverksamheten i Region Skåne, hälso- och sjukvården är den absolut största delen av denna. Det är dags att ge skåningarna den hälso- och sjukvård som de faktiskt betalar för via skatten. Det är dags att ge skåningarna en vård till alla med hög kvalitet och skapa trygga patienterna som vet att dom får vård när dom behöver den.

På senaste regionstyrelsen konstaterades självklarheter som att budgeten ska hållas, att kostnadsreducerande åtgärder i handlingsplaner ska fullföljas och att fastställda strategier ska verkställas. Hållas, fullföljas och verkställas säger det rödgröna styret – men precis som vi befarat, är det bara tomma ord, verkligheten visar på annat.

Ett av regionens huvuduppdrag är att tillhandahålla god vård – eller till och med ”Livskvalitet i världsklass” enligt regionens slogan. Med tanke på att Sverige har ett av världens högsta skattetryck, så borde vi kunna erbjuda detta. Vi ser problem med långa köer inom ett antal områden, underskott i den offentliga vården, brist på kontinuitet för de patienter som behöver det allra mest, exempelvis äldre som nekas ha en fast vårdkontakt trots att detta är en rättighet enligt lag. För att kunna tillhandahålla vård i världsklass och därutöver bra arbetsmiljö, hög tillgänglighet och valfrihet så krävs det att man vågar:

1. Prioritera Region Skånes kärnverksamhet, alltså våga prioritera och inte minst att prioritera bort.
2. Effektivisera och minska vårdadministrationen.
3. Se till att alla yrkesgrupper i vården gör rätt saker, så att vårdpersonal får göra det som de är utbildade för att göra.
4. Komma tillrätta med de långa vårdköerna genom att återinföra kömiljarden och utöka den till att även omfatta återbesök.
5. Öka patienters valfrihet genom vårdval, som vi vet har en god effekt på tillgängligheten och kortar köerna.

Vi vill särskilt fokusera på den första punkten om att prioritera Region Skånes kärnverksamhet. Regionen ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och kultur.

Gällande den största posten i budgeten, som handlar om hälso- och sjukvården behöver det tas ett ordentligt helhetsgrepp, där politiken tillsammans med professionen börjar göra aktiva prioriteringar. Det behöver bli tydlig vilket ansvar regionen ska ta och vilket ansvar som ska ligga på andra vårdgivare och aktörer samt hos medborgaren själv. Några få regioner och landsting har vågat göra den här resan. Vi tror den måste göras nu och bör göras brett politiskt tillsammans med professionen.

Trots tuffa tider väljer det rödgröna styret att fokusera på saker som inte ingår i Region Skånes kärnverksamhet. Nu senast valde man att städningen av Landskrona lasarett skulle göras i offentlig regi, utan att kunna redovisa de ekonomiska konsekvenserna. Att inrätta egna städbolag kan omöjligt betraktas som ett av regionens huvuduppdrag.

Det rödgröna styret väljer också konsekvent bort de privata utförarna. Ängelholms ryggkirurgi och Helsingborgs hjärtsviktsmottagning, är exempel på väl fungerande privata enheter som inte fått förlängda avtal trots att de haft både bra resultat, nöjda patienter och medarbetare. Detta är beslut där ideologin går före patientens bästa samtidigt som det ökar kostnaderna för regionen. Hur långt är de rödgröna styret beredda att gå innan de tar av sig de ideologiska skyddslapparna.

Ulrika Heindorff (M)
Ledamot i regionstyrelsen, regionfullmäktige och hälso- och sjukvårdsnämnden.

 

 

 

 

Anna Jähnke (M)
Kommunalråd I Helsingborg och ledamot i regionala utvecklingsnämnden och regionfullmäktige.

 

 

 

 

Artikeln har också publicerats i Kvällsposten, länk