VÄRNA SKÅNE. Socialdemokraterna och Miljöpartiet har kört Region Skånes ekonomi i botten. Helårsprognosen för 2017 visar att verksamheten gör av med 1,3 miljarder kronor mer än vad man borde. Följden blir att nödvändiga investeringar äventyras.

– Detta är ohållbart, säger Carl Johan Sonesson (M) Det finns ett identifierat investeringsbehov under de kommande tio åren på mer än 50 miljarder kronor. Men Region Skåne måste ha en stabil ekonomi för att kunna lägga så mycket pengar på bland annat nya sjukhusbyggnader i Helsingborg, Malmö och Lund.

In i mörkret? Foto: Jonas Duveborn

– Det tillkommer självklart hela tiden nya önskemål om investeringar, fortsätter Gilbert Tribo (L). Men som alla andra organisationer, företag och hushåll måste vi ju ha råd med dem. För att klara målet om att ha en god ekonomisk hushållning måste Region Skåne nu höja det årliga överskottet till 4,1 procent, vilket självklart är för mycket.

– Då ska man veta att Region Skåne under ett par år har haft svårt att nå ett överskott på 1 procent, säger Birte Sandberg (C). Situationen är långtifrån realistisk. Vi behöver en långsiktig investeringsplanering för ett större helhetstänkande.

– Det handlar om att gemensamt prioritera bland alla behov och önskemål om nyinvesteringar, och att vid behov skjuta några av dem framåt i tiden, säger Birgitta Södertun (KD). Men också om att fastställa ett tak för hur mycket Region Skåne varje år ska få lägga på investeringar.

Jonas Duveborn