KRÖNIKA. Jag älskar mitt yrke som sjuksköterska. Även om jag just nu arbetar heltid med politiken, så har jag alltid mitt yrke. Jag är en stolt sjuksköterska! Att hålla kvar sitt yrke och jobba då och då är väldigt viktigt för mig. Dels för att jag tycker att det är så fantastiskt roligt, dels för att jag tycker det är viktigt att hålla sig uppdaterad men även för att jag vill stå fast förankrad i verkligheten. Jag vill förstå hur det ser ut för att kunna påverka och förändra i rätt riktning i min roll som politiker. För det är det som är min drivkraft. Att förändra till det bättre.

Under sommaren gick jag in och jobbade som sjuksköterska i hemsjukvården i en av de nordostskånska kommunerna.  Detta inhopp gav mig än större inblick i att vi har mycket som måste åtgärdas i sjukvården.

Varje år läser vi om hur kaosartat det är inne på våra sjukhus med överbeläggningar, brist på personal och vårdplatser. Så kan vi inte fortsätta att ha det. Vi måste börja tänka långsiktigt och gå till botten med problemet. Denna situation spiller naturligtvis även över på kommunerna och hemsjukvården.

Det vi behöver för att kunna bedriva en vård med hög kvalité med patientfokus och slippa skicka in till sjukhuset är att varje patient har en fast läkare på vårdcentralen som kan ta det övergripande ansvaret.

För ett av problemen idag är att väldigt mycket vård, som skulle kunna bedrivas och genomföras närmare patienterna på vårdcentralerna, bedrivs på sjukhusen. Vårdcentralerna har år efter år dränerats på både läkare och resurser vilket har lett till att patienterna söker sig till sjukhusen istället för till primärvården.

Mycket vård kan flyttas ned­åt i vård­ked­jan, från sjukhusen till vårdcentralerna, och därmed komma närmare patienten. Det skulle öka vårdens ef­fek­ti­vi­tet och kva­li­tet, men ock­så förbättra kon­ti­nui­teten för pa­ti­enterna. För att förbättra möj­lig­heterna att få vården ut­fö­rd nära måste vi kon­se­kvent flytta re­surser till våra vård­cen­traler för att stärka dem.

Som sjuksköterska i hemsjukvården så ser jag att vi tillsammans skulle kunna göra mycket för våra äldre patienter i hemmet.  Vi måste börja se vårdkedjans olika aktörer som ett team som arbetar runt varje patient där vi vill ge vård så nära som möjligt. Att slippa åka in till sjukhuset och istället få professionell hjälp hemma skulle vara en stor fördel för denna grupp. Dessutom skulle det avlasta sjukhusen. Men för att vi ska kunna bedriva denna typ av vård så måste läkarstödet ut till kommunerna fungera och det måste finnas en fast läkarkontakt för varje patient ute på våra vårdcentraler.

Vård­cen­tralerna måste ta tillbaka sin roll som första linjens sjukvård och få en tyd­ligare roll och ha ett över­gri­pan­de an­svar. Det­ta ge­nom att var­je pati­ent får en an­sva­rig lä­ka­re på sin vård­cen­tral, som får ett hel­hets­an­svar att lotsa pa­ti­enten rätt. Så skapar vi en närmre vård för hela landet. Om vi inte satsar på vår primärvård nu, så riskerar vi att hela vårdkedjan fallerar och kaoset inne på våra sjukhus kommer att fortsätta även nästa sommar. Sverige ska ha råd med en sjukvård som är nära dig och mig och som finns där när du eller jag behöver den!

Sofia Nilsson (C)
1:e vice ordförande kommunstyrelsen, Östra Göinge