VÄRNA SKÅNE. Politiker är engagerade, har åsikter – och uttrycker dem. Så klart. Det är så de får förtroende att representera andra. Samtidigt kan åsikterna i sig framkalla så starka motreaktioner att hela demokratin skadas. Lösningen är naturligtvis inte att debattera mindre. Men kanske kan det finnas anledning att fundera på hur debatten förs. Detta var temat för det seminarium om hot och hat mot politiker som Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, arrangerade i Rådhus Skåne på torsdagen (8/6).

Hot och hat har blivit vanligare. Fler än hälften av de 190 kommunala toppolitiker som har besvarat tidningen Dagens Samhälles enkät i frågan har sedan valet 2014 utsatts för antingen det ena eller det andra. Bland kvinnorna är det 66 procent.

Politikernas trygghetsundersökning från Brottsförebyggande rådet visar samtidigt att politiker är mer utsatta för hot och hat under valår än under mellanliggande år. Tre av tio har uppgett att de utsattes för någon form av övergrepp under 2014. En fjärdedel av dessa undvek därefter att uttala sig eller engagera sig i en viss fråga på grund av händelsen. De flesta av dem var under 29 år.

Anna Lindström från SKL underströk på seminariet att politiker alls inte måste tåla mer än andra, inte ens under valår. I stället måste fler bli bättre på att reagera och sätta gränser.

Hon framhöll också att sociala medier har bidragit till ökade motsättningar. När fler kan gömma sig bakom anonymitet blir personangrepp vanligare. Samtidigt framgår det, till exempel i Norra Skåne (8/6), att en del alls inte måste gömma sig. Dubbelarbetande regionrådet Patrik Jönsson (SD) kallade i dag en politikerkollega i kommunstyrelsen i Hässleholm för idiot.

Det finns all anledning att anmäla minsta incident.

– Vi vet att mörkertalet är stort, berättade Anna Lindström. 27 procent säger sig ha valt att inte polisanmäla de händelser de har varit med om, enbart då de har trott att det inte skulle leda till något.

”Förargade medborgare” står för flest hot.

Som förtroendevald finns det anledning att både ta reda på vilket försäkringsskydd som finns – ingår krisstöd till familjen? – och att själv fundera på hur man agerar.

”Förargade medborgare” står bakom 34 procent av de övergrepp som anmäls.

– Därför borde det vara angeläget för alla att försöka skapa tillit till det representativa systemet, underströk Anna Lindström.

SKL håller i denna anda som bäst på med att ta fram en ny modell för medborgardialog i komplexa frågor. Målet är att skapa kunskaper om, och förståelse för, de konfliktlinjer som finns i politiken.

Regionfullmäktiges ordförande Anders Karlsson (S) avslutade seminariet med en uppmaning till alla att fundera kring samtalstonen i politiken.

– Vi måste förmedla bilden till skåningarna att vi inte är ovänner utan oense i sakfrågorna, sa han.

Jonas Duveborn