DEBATT. Enligt Sveriges Kommuner och Landstings senaste sammanställningar får var fjärde patient vänta längre tid än den lagstadgade blygsamt formulerade vårdgarantin som utlovar behandling inom tre månader.

Den ilska och frustration som många människor känner för att vården inte fungerar är berättigad.

De regionala skillnaderna är omfattande. Socialstyrelsens jämförelser för 2016 visar att de landsting/regioner som har kortast väntetider i primärvården – på vårdcentralerna – är Västra Götaland följt av Östergötland, Norrbotten, Stockholm, Gotland och Jönköping. Tre av dem styrs av Alliansen, antingen med egen majoritet eller tillsammans med Miljöpartiet.

De sex landsting/regioner med sämst utfall är alla styrda av Socialdemokraterna. Allra sämst är det i statsminister Stefan Löfvens hemlän Västernorrland. Skåne ligger precis under genomsnittet.

Stefan Löfven och den nuvarande regeringen avskaffade alliansregeringens framgångsrika kömiljard, som halverade vårdköerna.

Kömiljarden tecknades mellan Sveriges Kommuner och Landsting och alliansregeringen första gången i slutet av 2008 och var från början en treårig satsning i syfte att korta väntetiderna, men omförhandlades istället vart tredje år.

Lövens regering utformar tvärtemot beprövad erfarenhet och forskning system som inte ställer krav på resultat. Och nu ökar vårdköerna dramatiskt igen.

Nya behandlingsmetoder och utvecklade mediciner förkortar tiden för vård och rehabilitering, men när väntetiderna för att få vård blir allt längre tar det samtidigt också längre tid för patienterna att bli friska. Så ska det inte få vara.

Vården ska fungera och vårdköerna ska skyndsamt kortas.

När vårdköer växer är det symtom på att dagens sjukvårdssystem är ineffektivt. Den svenska vården är alldeles för sjukhustung och har för svagt utvecklad samlad nära vård och primärvård.

Många patienter, inte minst många äldre, som egentligen ska kunna tas om hand av den nära vården söker sig istället till sjukhusens akutmottagningar.

I Skåne hotas invånarnas rätt att själva få välja vem de vill få sin vård från inom två områden: smärtpatienter och patienter med psykisk ohälsa som behöver träffa en psykolog. Socialdemokraterna och Miljöpartiet vill tillsammans med Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ta bort dessa två vårdval inom ett år, vilket vore mycket olyckligt. Nästan 300 småföretag drabbas. Idag är väntetiderna korta och patienterna är nöjda.

Om alla smärtpatienter och patienter med psykisk ohälsa som behöver träffa en psykolog ska tvingas till vård i regionens egen regi, riskerar vårdköerna att växa och fler att söka sig till redan hårt belastade akutmottagningar.

Sverige ska ha hälso- och sjukvård som fungerar – i hela landet. Ingen ska behöva vara orolig för att inte få den trygga vård de behöver. Patienten och patientsäkerheten ska alltid sättas främst.

Alla har rätt enligt lag till patientsäker vård i rätt tid, vid rätt plats och av hög kvalitet – oavsett var i landet man bor. Så är det inte i dag.

Sverige behöver en regering som tar ett tydligt nationellt ledarskap om hälso- och sjukvården.

Den nuvarande regeringen varken ser eller tar vårdkrisen på allvar. Det enda Stefan Löfven och regeringen har försökt göra är att avskaffa lagen om valfrihet i vården, stoppa alla former av utveckling och införa ett vinsttak i välfärden. Flera av dessa felaktiga förslag har Moderaterna och övriga allianspartier stoppat i riksdagen.

Regeringen har misslyckats. I stället för symbolpolitik borde Stefan Löfven lyssna på alliansen, som föreslår konkreta vårdreformer i syfte att minska vårdköer, stärka vårdyrkenas status och vårdpersonalens arbetsmiljö samt höja kvaliteten och stärka den nära vården.

Peter Danielsson (M)
1:e vice partiordförande

Cecilia Widegren (M)
riksdagsledamot och socialpolitisk talesperson för Moderaterna

Carl Johan Sonesson (M)
regionråd och oppositionsledare i Region Skåne

 

Artikeln har också publicerats i Sydsvenskan/HD (24/5).