KRÖNIKA. I Region Skåne klarar man inte att att nå de mål man satt för köerna i vården.  Regionen har satt upp målet att 80% ska ha ett första besök eller operation/åtgärd inom 60 dagar. Detta klarar man inte!

Det är oacceptabelt att sjuka patienter ska behöva vänta i månader för att få tillgång till vård. När man är sjuk har man rätt att snabbt få träffa sin läkare och få den vård man behöver, oavsett var i landet man bor.

Som patient ska man också kunna räkna med en snabbare och mer tillgänglig vård genom hela vårdkedjan.

Kapaciteten brister i svensk primärvård vilket starkt påverkar sjukvårdens effektivitet. Centerpartiet vill reformera primärvården på samma sätt som i Norge och därmed hälsocentralernas vårdutbud, vilket innebär en stärkt primärvård i vår region och möjlighet till fast läkarkontakt.

Skåningarna vill ha möjligheten att ha kontakt med en läkare, inte en ny vid varje besökstillfälle. Centerpartiet föreslår att patienter ska kunna lista sig hos en läkare i stället för på en vårdcentral som är fallet i dag.

Förslaget skapar ökad patientsäkerhet, stärker relationen mellan patient och läkare samt stärker samverkan kring patienten.

Under Alliansens år i regeringsställning minskade köerna och tillgängligheten ökade. Detta uppnåddes genom att släppa in en mångfald av alternativ samt att premiera kortare köer.

Under den rödgröna regeringen har köerna växt igen och tillgängligheten har minskat.

I stället för att agera mot de växande vårdköerna, ägnar regeringen sin tid åt utredningar för att försvåra för de privata utförare som bidrar till en bättre och mer tillgänglig vård.

De som drabbas allra värst är patienterna.

I en budgetmotion lägger Centerpartiet fram en rad kraftfulla förslag för att öka tillgängligheten i sjukvården. Vi föreslår bland annat en tillgänglighetsmiljard, som går ut på att korta vårdköerna – från diagnos till slutbehandling och återbesök.

Modellen går ut på att både skapa smidigare och att premiera regioner/ landsting som kan erbjuda patienten tidig kontakt med läkare på hälsocentralen.

Patienterna måste också få bättre tillgång till information om köer och vårdkvalitet. Det måste bli tydligt för patienten redan vid remitteringstillfället vilka vårdgivare – både i hemregionen/landstinget och i andra delar av landet som kan erbjuda vård i tid.

C föreslår därför en nationell satsning på en portal där patienten enkelt kan jämföra vårdgivares kvalitet och tillgänglighet.

Att vården finns tillgänglig oavsett var i landet man bor, är grundläggande för ett tryggt samhälle. Svensk sjukvård behöver inte plakatpolitik och vinststopp istället krävs konkreta reformer som ökar tillgängligheten och som sätter patienten i centrum. Så säkrar vi tillgången till vård i Skåne och hela landet!

Sofia Nilsson (C)