DEBATT. På måndag den 15 maj är det den internationella familjedagen. I en tid då kanelbullens dag och Star Wars-dagen uppmärksammas i större utsträckning, kan det vara på sin plats att poängtera familjernas betydelse i vårt samhälle.

Starka familjer är basen för ett fritt land. Familjen är den grundläggande gemenskapen i samhället. Den ger en solid grund att stå på genom livet och är i alla fria samhällen en motvikt till statens och näringslivets makt över medborgarna.

Genom det svenska samhället finns det dock idag en djup spricka i synen på familjen. På den ena sidan av sprickan står vanliga människor och familjer som själva vill fatta beslut om sin egen vardag. På andra sidan står politiker, medier och huvudstadens debattörer med pekpinnar och försöker diktera hur verklighetens folk ska leva sina liv. Detta manifesteras i frågan om föräldrapenningen och tvångskvoteringen av densamma.

84 % av befolkningen anser att familjer själva vet bäst hur den offentligt finansierade föräldraledigheten ska fördelas mellan mamma och pappa. Men trots att de eliter som inte håller med spelar i numerärt underläge, så har de lyckats att driva på utvecklingen i sin riktning.

När det gäller synen på ekonomin har socialismen förlorat – samtliga riksdagspartier, med möjligt undantag av vänsterpartiet, har insett att marknadsekonomin på alla sätt är att föredra framför planekonomin. Men det är fortfarande en självklar åsikt på vänstersidan att vilja diktera familjernas vardag.

För mig är det självklart att det är föräldrarna som ska bestämma vem som stannar hemma med barnen. Föräldraförsäkringen ska vara ett stöd för föräldrarna, inte ett verktyg att styra föräldrarna med. Egenmakt är viktigare än statistik. Samhällsförändring ska komma underifrån, från medborgarna – inte från politiker.

Inte minst med tanke på de alarmerande siffror om barn och ungas växande psykiska ohälsa som vi ständigt får ta del av är frågan om familjens självbestämmande särskilt aktuell just nu.

Oavsett politisk nivå står KD på familjernas sida. I Region Skåne har vi i samarbete med skånska kommuner exempelvis stimulerat till skapandet av fler familjecentraler som kan ge familjer stöd och hjälp om så behövs. Vi har nyligen lyft frågan om den dåliga tillgängligheten till stödtelefonen ”En väg in” dit barn och anhöriga till barn med psykiska besvär kan vända sig. Endast sex av tio samtal besvaras!

På nationell nivå föreslår vi 250 miljoner kronor för att kapa köerna till den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin. Det innebär 32 miljoner till Region Skåne. Vi vill också göra det lättare för mormor att hjälpa till med barnen genom att göra det möjligt att överlåta dagar i föräldrapenningen till exempelvis farföräldrar eller en bonuspappa.

När samhället präglas av hyperindividualism och allt högre krav och allt mindre tid för både barn och föräldrar, behövs starka familjer för att barn och unga ska ges en trygg uppväxt. Därför är internationella familjedagen en dag som är väl värd att uppmärksamma.

Birgitta Södertun (KD)
Gruppledare Region Skåne