SKÅNEFAKTA. I en debattartikel i Kristianstadsbladet skriver Henrik Fritzon (S) angående utvecklingen inom skånsk sjukvård att:

Att skånsk sjukvård blir bättre är också tydligt av SKL:s ranking av landstingens sjukvård. 2013 låg Region Skåne sist i SKL:s Öppna jämförelser, på plats 21. I den senaste rankingen, gjord utifrån 130 kvalitetsindikatorer, ligger skånsk sjukvård på åttonde plats.

Henrik Fritzon (S).

Siffrorna är korrekta, men de är inte jämförbara med varandra. Att ligga sist i en ranking är förstås inte bra, men första meningen i citatet ovan har inte stöd i de två efterföljande. Dessutom finns det fler brister i den replik som Henrik Fritzon har skrivit.

I Öppna jämförelser 2013 låg Region Skåne sist. Däremot är siffrorna inte jämförbara mellan år, för hur rankingen görs har ändrats mellan olika år (bland annat har antalet och urvalet av indikatorer ändrats). Så det går inte att säga tydligt att en högre ranking innebär att något har förbättrats. Dessutom kan det faktiskt innebära att andra landsting har blivit sämre, utan att Region Skåne har förbättrat sig, men det är ett annat problem med rankingen.

Skillnader i indexeringen förstärks genom att bäst landsting alltid fick 1 och sämst alltid 0, oavsett hur stor eller liten skillnaden var. Det innebär att det var lika illa att vara sämst i en indikator där differensen mellan bäst och sämst var minimal, som att vara sämst i en indikator där sämsta landstinget låg långt efter alla andra. Det fick samma genomslag på rankingen.

De första sidorna i överblicken av Öppna jämförelser 2013 beskriver mer i detalj hur det gjordes, och svagheterna med metoden beskrivs också.

Öppna jämförelser är alltså olämplig att använda för jämförelser över tid på det sätt som Henrik Fritzon gör.

Johan Folin