VÅRDA SKÅNE. Ta fram en vision för vårdexport och -import för att både ge kompetensutveckling till skånsk högspecialiserad sjukvårdspersonal och för att säkerställa att skånska patienter får den bästa vården som kan fås, oavsett var den kan ges.

Stefan Lamme (M).

Det är innebörden i en motion som Stefan Lamme (M) och Carl Johan Sonesson (M) lämnade in tidigare den här veckan.

Även om Skåne är den tredje största regionen i Sverige, så är både Skåne och Sverige ganska litet, befolkningsmässigt. Därför ingår Region Skåne i Södra sjukvårdsregionen, där Region Skåne tillsammans med Landstinget Blekinge, södra delen av Region Halland och Region Kronoberg samarbetar om vissa ämnen och diagnoser. Dit hör till exempel ett regionalt cancercentrum, arbets- och miljömedicin och ett centrum för sällsynta diagnoser.

På samma sätt har Socialstyrelsen ansvar för att fördela rikssjukvårdsuppdrag, som finns inom femton områden. Även här är anledningen att vissa behov är så pass ovanliga att det är svårt både ekonomiskt och vårdkvalitetsmässigt att utföra undersökningar och operationer på mer än en eller två platser i Sverige.

Detta resonemang stämmer även på europeisk eller global nivå. Vissa sjukdomstillstånd är så ovanliga att det bara är en handfull personer i hela Europa eller till och med i hela världen som berörs varje år. Då är det omöjligt att hålla en tillräckligt hög kvalitet på vården i de aktuella fallen om varje land måste klara av det självt.

Carl Johan Sonesson (M).

Region Skåne har ett bolag, Skåne Care, som erbjuder utländska kunder skånsk sjukvårdsexpertis när Region Skåne har mer kapacitet än vad det skånska eller svenska behovet är, och när kompetensen är större i Region Skåne än på andra platser i världen.

På samma sätt finns det sjukdomar och behandlingar där skånska eller svenska kliniker inte har rätt kompetens, eftersom sjukdomarna är så ovanliga att det inte är möjligt att få tillräckligt mycket erfarenhet.

Kvaliteten på den högspecialiserade sjukvården blir bättre när sjukvårdspersonalen får möjlighet att träffa många patienter med likartade problem. Stefan Lamme och Carl Johan Sonesson menar att för att gynna både skånsk sjukvårdsexpertis och skånska patienter behöver Region Skåne en vision för vårdexport och -import. Skånsk sjukvårdspersonal inom den mest högspecialiserade vården behöver fler patienter för att behålla och förbättra sin kompetens, och skånska patienter behöver kunna få vård där den högsta kompetensen finns, även när det inte är i Skåne eller ens i Sverige.

Johan Folin