KRÖNIKA. För en tid sedan skrev 573 primärvårdsläkare ett brev till mig och flera andra regionpolitiker, där de varnar för att primärvården i Region Skåne riskerar ”att kollapsa” om inget görs för att förbättra vårdcentralerna och primärvårdsläkarnas arbetsmiljö.

Dessa signaler måste vi ta på största allvar och vi som politiker måste agera.

Centerpartiets hälso- och sjukvård är närodlad. Det innebär att vården ska utgå från den enskilda individen och att människor ska ha inflytande över vårdtjänsterna. För att uppnå ökad kvalitet, tillgänglighet och valfrihet inom sjukvården, krävs bättre system för samverkan och ökade förutsättningar för att tillhandahålla en god vård i hela regionen.

Vårdcentralen ska vara den naturliga vägen in i sjukvården för de skånska patienterna, därför är det också oerhört viktigt att se över hur de kan fungera bättre i vår region. Det är genom vårdcentralerna som vi kan flytta vården närmre patienten.

Sverige, dit ju även Skåne hör, har i dag en väldigt sjukhustung struktur. Det innebär att det utförs oerhört mycket vård som skulle kunna flyttas nedåt i vårdkedjan, närmre patienterna till vårdcentralerna. Både för att kunna öka vårdens effektivitet och kvalitet, men också för att öka kontinuiteten för patienterna och möjligheten att få vården utförd ännu närmre sitt boende.

Därför måste vi också konsekvent flytta över resurser från sjukhusen till våra vårdcentraler istället. Det är något vi har försökt att få igenom i regionfullmäktige tillsammans med de andra partierna i Allians för Skåne, men som varje gång röstats ner av S och MP.

Utredaren Göran Stiernstedt har tydligt i sin utredning Effektiv vård visat på att vårdcentralerna har en allt för svag roll i den svenska sjukvården. Något som vi måste förändra, och som är en stor ödesfråga för utvecklingen av den svenska hälso- och sjukvården.

Vårdcentralerna måste få en tydligare roll bland annat vad gäller att koordinera patienternas olika vårdinsatser och ha ett övergripande ansvar för hela vårdförloppet. Detta genom att varje patient får en ansvarig läkare på sin vårdcentral, som får ett helhetsansvar att lotsa patienten rätt.

Det är av yttersta vikt att det blir tydligt för skåningarna att primärvården är vägen in i vår sjukvårdsstruktur. Så att alla känner att det är på våra hälsovalsenheter som man tar ett helhetsgrepp om och för dig som patient. På så sätt kan vi få en närmare vård i hela Skåne.

Vi har ingen tid att förlora, omställningen till att flytta vård närmre patienten måste börja omgående. Nyckeln till detta är våra vårdcentraler, offentliga som privata. Tillgången till nära vård är en kärnfråga för framtiden. Vården ska vara nära dig!

Birte Sandberg (C)
Gruppledare Centerpartiet Region Skåne