DEBATT. Efter att helt nyligen ha besökt Skatteverkets servicekontor samt Arbetsförmedlingen i sydost för att samtala om betydelsen av geografiskt fördelade myndigheter gläds vi i Centerpartiet i Region Skåne över beskedet att Skatteverket nu utökar sin verksamhet där med tre arbetstillfällen. Detta stärker vår ambition att statliga verk och myndigheter ska finnas utspridda eftersom det genererar värdefulla arbetstillfällen och skapar livskraft utanför storstadsområdena. Vi i Centerpartiet i Region Skåne arbetar av de skälen för att myndigheters uppdrag och funktioner ska decentraliseras samt att servicekontoren bör utvecklas här i Skåne.
Under 2016 släppte Centerpartiet rapporten ”Decentralisering av myndigheter – Tre reformer för medborgarnära och effektivare myndigheter”. En av huvudpunkterna i rapporten är fler av myndigheternas uppdrag och funktioner ska decentraliseras samt att servicekontoren bör utvecklas.I korthet innebär detta att myndigheter samlokaliseras i syfte att åstadkomma både geografisk decentralisering och arbetsmässig effektivisering. Redan idag finns olika former av samverkan och samlokalisering vilket kan utvecklas vidare exempelvis till att servicekontor ska finnas tillgängligt i varje kommun samt omfatta ytterligare fler myndigheter. Detta blir dessutom ekonomiskt gynnsamt eftersom myndigheter ska använda medel från förvaltningsanslagen för samverkan.

Från oss i Centerpartiets i Region Skånes håll har vi även krävt att den centraliseringsprocess som finns inom våra egna verksamheter inte ohejdat ska fortgå. Under årens lopp har fler och fler funktioner koncentrerats till Malmö – Lund. Detta har skett i små steg men vi ansåg då, och vi anser nu, att beslutet att göra Kristianstad till huvudkontor för ledning och administration och som välkomnades eftersom  att det öppnande upp för att behålla kvalificerade arbetstillfällen i Kristianstadtrakten ska stå fast.

Att statliga verk och myndigheter ska finnas utspridda över Skåne är inte signalpolitik. Det genererar livskraft, skapar värdefulla arbetstillfällen och ökar den offentliga servicen i hela Skåne vilket i sin tur påverkar regionen i en mycket positiv riktning. Kort sagt, det är närodlad politik i praktik.
Birte Sandberg (C)
Gruppledare, Region Skåne