VÄRNA SKÅNE. Den ekonomiska uppföljningen i Region Skåne efter mars 2017 visar på ett mycket bekymmersamt läge, även i år. Förvaltningarna förbrukar mer pengar än vad de har, vilket ger ett kraftigt minus i det prognosticerade resultatet, trots att skatter och bidrag fortsätter att strömma in i högre takt än vad som har budgeterats.

– Socialdemokraterna och Miljöpartiet har som reaktion på den usla ekonomin reagerat med att i regionstyrelsens arbetsutskott (11/4) ge regiondirektören i uppdrag att till den 23 maj återkomma med uppföljningar av tidigare fattade beslut, viket är anmärkningsvärt passivt. Återrapportering till beslutande organ är en självklarhet. Budgeten ska hållas, säger Carl Johan Sonesson (M).

Mot denna bakgrund yrkade Allians för Skåne då att regiondirektören också ska ta fram förslag på ytterligare kostnadsreducerande och intäktsförstärkande åtgärder, vilket S och MP gick med på.

– I linje med detta föreslog vi i dag (27/4) att regionstyrelsen, som har det yttersta ansvaret för verksamhet och ekonomi i Region Skåne, pekar ut ett antal åtgärder som ska genomföras för att förbättra det ekonomiska läget, säger Gilbert Tribo (L).

  • att förbereda upphandling av vård vid ett av de skånska sjukhusen
  • att granska prioriteringarna i det skånska vårdutbudet och att återkomma till regionstyrelsen med förslag på kostnadsreducerande förändringar
  • att tillsätta en arbetsgrupp av vårdgivare med representanter från både offentlig och privat vård, som tar fram förslag på effektivisering av vårdadministrationen
  • att återkomma till regionstyrelsen med förslag på ett system som ökar patientmakten genom att göra det enklare för patienter att jämföra den skånska vården i syfte att utveckla de skånska vårdcentralerna till att bli bäst i landet gällande kvalitet och tillgänglighet
  • att återkomma till regionstyrelsen med förslag på konkurrensutsättning av fler servicetjänster i Region Skånes verksamheter

    Det finns inget direkt samband mellan hur mycket skatt som tas ut och tillgänglighet till vård.

– Det börjar bli tröttsamt att hela tiden höra S och MP tjata om att de inte klarar ekonomin, eftersom vi inte låter dem höja regionskatten, säger Birte Sandberg (C). Det finns ingen uppenbar sådan koppling.

– Tvärtom finns det en koppling mellan ordning och reda i ekonomin och ordning och reda i vården, avslutar Birgitta Södertun (KD). Därför yrkade vi också, vilket egentligen aldrig borde behövas, att nämnderna inte får besluta om framtida utgifter hur som helst.

Av det reglemente som gäller för regionstyrelse och nämnder i Region Skåne sedan i november 2016 framgår att de inte får fatta beslut som påverkar och överstiger de budgetramar som angivits för år två och tre i budgetplanen. Ändå har till exempel kollektivtrafiknämnden tagit ett sådant beslut när de i februari valde att från mitten av nästa år återta beställningscentralen för serviceresor i förvaltningsdriven form.

S och MP i regionstyrelsen valde att inte ställning till Alliansens förslag i dag. De ska i stället beredas för ett framtida sammanträde. Någon gång under hösten. Kanske.

Jonas Duveborn