VÄRNA SKÅNE. Från Ystad går en av delarna av det europeiska transportnätet TEN-T från Östersjön till Adiatiska havet. Redan i dag förtjänar den uppmärksamhet, och betydelsen kommer att växa redan i den nära framtiden. Ystad hamns betydelse stärks.
Skåne är Sveriges port till kontinenten, genom landskapet går hälften av den export som till stor del ligger bakom vårt välstånd och vår välfärd. Eller rättare sagt, Skåne är ett antal portar till kontinenten, Öresundsbron, stora hamnar, flygplatserna Sturup och Kastrup.
En av de viktigare hamnarna är Ystad, som beroende på om man räknar gods, lastbilar, människor eller anlöpningar är mellan den tredje och tionde största svenska hamnarna. Ystad är viktig för handel och resor till andra sidan Österjön – Polen och Baltikum. Och det mesta av trafiken till och från Bornholm passerar här.

Bornholmsfärjan Leonora Christina. Foto: Werner Wilmes (CC BY-NC 2.0)

Fortfarande finns godsvagnskapacitet men framförallt ökar lastbilstrafiken, den kan om några år öka med 100000 lastbilar per år om prognoserna slår in.
Ystad hamn är också svensk koppling till den centraleuropeiska transportkorridoren CETC. Det är en så kallad europeisk gruppering för samarbete över gränserna. Svensk deltagare är Region Skåne och jag har haft förmånen att leda den politiska styrelsen, en post som även Thomas Lantz (M) och Mätta Ivarsson (MP) haft. Transportkorridoren börjar i Skåne och passerar ner genom västra Polen, Tjeckien, Slovakien, Österrike, Ungern, Kroatien. Det är en transportled ner till Medelhavet som blir viktigare och viktigare, och där samtidigt mycket kan vinnas genom upprustning av väg- och järnvägsstandard.
Inte minst kan miljöaspekterna stärkas åtskilligt. Ekonomi och miljöhänsyn måste gå hand i hand. Inom samarbetet har tagits fram projektet Greener Mobility, som handlar bland annat om just effektiva och miljöanpassade godstransporter bland annat mellan Skåne och Västpommern i Polen,
Inom transportkorridoren och i anslutning till den finns en mycket stor marknad, samtidigt som transportvägarna längre västerut tenderar att bli överbelastade.
För Sverige och för Skåne är denna led genom Östeuropa ner till Medelhavet betydelsefull, och som vi ser ökar trafiken stadigt till och från Ystad hamn utan att stora insatser gjorts för att lyfta standarden på transportkorridoren.
Det finns tre viktiga aspekter på Ystad och den centraleuropeiska korridoren:
För det första måste vi se till att vår infrastruktur lever upp till det ökade trycket. Främst E65, men även väg 19 och 13 kommer att få en ökad trafik. Samma gäller järnvägen Malmö-Ystad, och dess förlängning till Simrishamn även om persontrafiken där dominerar. Vi måste se till att det finns aktuella planer för att utveckla dessa vägar och järnvägar.
Inte minst är det viktigt att se till att vägarna till hamnen blir säkra, icke störande för omgivningen och klarar av trafiken som ökar. Främst handlar det om E65 inom Ystad, och då i synnerhet Dragongatan.
För det andra är det viktigt att fortsätta samarbetet inom transportkorridoren. Ingen transportväg är bättre än dess sämsta länk och vi måste hitta en samsyn så att investeringar kopplas till varandra.
Den tredje utmaningen är den sviktande järnvägstrafiken för gods. Det är det enda transportslag som just nu backar och det tycks vara tveksamt om kommande färjegenerationer alls kommer att ta godsvagnar. Det är tråkigt då godståg är miljövänliga och energieffektiva. Tågen har dock svårt att passa in i ett nät av just-in-time-transporter, och ska det fungera krävs nog utveckling av järnvägstrafikens styrning och hastighet.
Sverige borde ha fler vägar över Östersjön ner till Europa, det borde vara ett strategiskt intresse. För skulle Öresundsbron bli oanvändbar av någon anledning är det för sent att leta efter alternativ.

Pontus Lindberg (M)
Regionråd i opposition, Region Skåne