KRÖNIKA. För två år sedan tillsatte utbildningsministern Gustaf Fridolin (MP) en skolkommission. Härom dagen lämnade denna sitt slutbetänkande med förslag.

Störst uppmärksamhet väckte förslaget om att lotta ut platser på skolor dit många söker. Ett sådant förslag känns verkligen som ett oseriöst sätt att förbättra likvärdigheten i skolan. Dessutom innebär det att närhetsprincipen i praktiken avskaffas, så att grundskoleelever inte kan vara säkra på att få gå i en skola nära hemmet, vilket ju de allra flesta faktiskt vill.  Det säger också en hel del om utredningen, att det inte finns så många andra konkreta förslag att diskutera än frågan om vi ska införa ett lotteri, där högsta vinsten är att få gå i skolan man sökt till.

Förra årets positiva svenska resultat i internationella skolundersökningar (PISA, TIMSS) var ett trendbrott till det bättre. Resultaten visade att allianspolitiken för skolan varit framgångsrik med fler nationella prov, tidigare betyg och tydligare kunskapsmål. Men skolkommissionens nya förslag innehåller tyvärr inte alls någon fortsättning på den positiva kursändring som alliansregeringen lade upp. Inga tydliga förslag finns, som tar itu med skolans verkliga problem – kunskapsbrist, lärarbrist och brist på ordning och reda i klassrummet.

Om kommissionen hade varit intresserad av att på ett avgörande sätt höja kunskapsresultaten varaktigt i svensk skola borde den ha lyft in PISA-resultatet i sitt arbete. Sedan borde de analyserat hur man kan bygga vidare på reformerna som alliansregeringen genomförde år 2011 med en ny läroplan, betyg i årskurs sex och nationella prov i årskurs tre.

S-regeringens kommunalisering av skolan år 1991 var ett katastrofalt misstag. Kommissionen kritiserar visserligen kommunernas sätt att sköta skolan, men den lämnar egentligen inte några skarpa förslag till förändringar. En möjlig och viktig förändring vore ju att, som Liberalerna vill, avkommunalisera skolan och införa statligt huvudmannaskap igen. Men även om alla inte vill gå så långt, borde kommissionen ändå vara mycket tydligare med att betona vikten av starkare nationell styrning, när det gäller kunskapsmål och uppföljning.

Den svenska skolan behöver mer. Det behövs fler kunskapsreformer och det behövs en tioårig grundskola. För att våra nyanlända elever ska få samma chans måste deras skolplikt kunna förlängas.

Skolan är samhällets viktigaste möjlighet att skapa rättvisa chanser för alla. Därför är skolan så viktig för oss i Liberalerna.  Kunskap och bildning ger människor ökad makt över sin egen situation och större möjlighet att påverka sin framtid.

Ulf Nilsson (L)