VÄRNA SKÅNE. Det känns som en gammal, dålig repris: I början av året, varje år under denna mandatperiod, har ekonomin i Region Skåne befunnit sig i fritt fall. Budgetsiffrorna är fantasibelopp, resultatet rena rama skräcksiffrorna.

Uppföljningen efter mars 2017 visar att hälso- och sjukvårdssektorn gör ett resultat som är 1 196 miljoner kronor sämre än vad det borde ha varit om budgetarna hade hållits. Förklaringen är att nettokostnaderna ökar med 5,1 procent. Detta är samtidigt lika många procentenheter som skatter och bidrag har ökat med mer än budget.

Inkomsterna är det alltså inget fel på.

I dag (11/4) lade Socialdemokraterna och Miljöpartiet oväntat och hastigt – bara en timme för utsatt sammanträde med regionstyrelsens arbetsutskott – fram ett beslutsförslag för att politiskt ställa sig bakom regiondirektörens beslut (27/3) om att införa ett bemanningstak, i realiteten ett anställningsstopp. Detta går ut på att antalet anställda inte får överstiga antalet den 31 januari 2017, vilket påstods vara 31 298. I denna siffra ska ingå såväl egenanställda som hyrpersonal. I den officiella siffran från årsredovisningen noteras, märk väl, att antalet anställda vid årsskiftet var 33 170. Här krävs ett förtydligande.

Nu var själva beslutsunderlaget något tunt, och innehållet inte glasklart i alla detaljer. Mycket togs därför muntligt.

Och trots att Styret ställer sig bakom regiondirektörens beslut framhåller man att det egentligen bara är ludd.

– Det är till exempel en självklarhet att följa upp tidigare fattade beslut, säger Pontus Lindberg (M). Det borde vi inte behöva lägga resurser och tid på att slå fast gång på gång.

Och inte ens beslutet om tak för hur många anställda det får finnas är i grunden nytt. Däremot motiveringen att beslutet gäller förvaltningsvis och ska fungera som ”en hjälp” till förvaltningscheferna så att de ska kunna hålla sina budgetar.

– Om vi nu ska runda de delregionala sjukvårdsnämnderna med denna ”hjälp”, eller ”överrock”, så kanske de borde avskaffas, kommenterar Gilbert Tribo (L).

Det är ju förvaltningschefernas ansvar att inte ha fler anställda än vad man har budget för. Och regiondirektören har tidigare under mandatperioden utfärdat motsvarande anvisningar, då med fokus på anställningsrestriktivitet. För ett år sedan (160420) slog han fast:

”Om förvaltning står i begrepp att vidta åtgärder som ökar antalet anställda, och/eller öka resursutnyttjandet som innebär kostnadsökningar, ska detta godkännas av Regiondirektören i förhand eller om detta inte är möjligt i efterhand. (…) Månatlig uppföljning analys av anställningar och resurser ska genomföras förvaltningsvis och inrapporteras till regiondirektören.”

Detta har uppenbarligen inte fungerat.

Men det finns fler oklarheter kring vad det nya beslutet innebär: Vad händer med tjänster som inte har kunnat besättas? Vad händer med alla beslut om att återta verksamhet i egen regi? Hur går det med dialogen med facket?

– Är det bara de förvaltningar som går minus som får anställa eller får man byta mellan förvaltningarna, undrade Birgitta Södertun (KD).

Ett besked var tydligt: Vid överflyttning av arbetsuppgifter mellan förvaltningarna ska personaltaket revideras på bägge förvaltningarna.

Allians för Skåne nöjer sig inte med att bara få en återrapportering av beslut tagna 2015 och 2016 för att få ordning och reda i ekonomin 2017.

– Därför yrkade vi att det ska tas fram fler och nya förslag till kostnadsreducerande och intäktsförstärkande åtgärder, avslutar Birte Sandberg (C).

Jonas Duveborn