DEBATT. De attacker mot ambulans, polis och räddningstjänst som sker över hela landet, inte minst här i Skåne, har blivit en stor fråga i samhällsdebatten. Detta är naturligtvis inte förvånande, när blåljuspersonal har blivit utsatta för våld, hot och stenkastning, fordon har blivit saboterade och satta i brand har nödställda människor blivit utsatta för risk. Situationen har också föranlett att många olika åtgärder både har föreslagits och tagits i bruk, varav fler användningsområden för väktare varit en sådan.

En undersökning gjord av Sveriges Radio Ekot 2016 visade att ungefär en tredjedel av de 208 kommuner som svarade redan anlitade väktare och att fler planerade att göra det. Men inte frågan om fler och oftast privata väktare är aktuellt utan även diskussionen om, och i så fall hur, specifikt ordningsvakters arbetsuppgifter skulle kunna komma att utökas.Detta naturligtvis i ljuset av att man i många delar av Sverige i dag märker av ett tydligt underskott av polisiär närvaro, så väl i storstäder som landsbygden.

Centerpartiet ser positivt på att ordningsväktare kan komma att ges en utökad roll i det trygghetsbevarande arbetet. Det kan både handla om att ta över vissa polisiära uppgifter men även att agera exempelvis trygghetsvärdar på akutmottagningar och andra platser som kan drabbas av stökiga och i värsta fall även våldsamma konfrontationer situationer. Detta bör dock ske parallellt med att en resursförstärkning av polisen, inte minst områdespolisen, också kommer till stånd. Vi tror inte nödvändigtvis att det endast är fler poliser och fler kameror som kommer att utgöra det viktigaste trygghetsskapande värdet, utan i stället att ordningspersonal syns och är tillgängliga och att medborgarna känner att de kan få snabb hjälp.

Den situation som vi nu ser med ökad upplevd otrygghet och en skevhet i resurser är oroväckande och vi måste från politiskt håll agera.

Därför har Centerpartiet också begärt en särskild debatt i regionfullmäktige vad gäller just hur Region Skåne som regional utvecklingsaktör kan stötta en tryggare utveckling. Vi tror att lösningen inte är en enda, utan en mångfald varav väktare och en resursomfördelning av poliser är två viktiga.

Birte Sandberg (C)
Gruppledare, Region Skåne

Patrik Holmberg (C)
Regionfullmäktigeledamot, Region Skåne