VÄRNA SKÅNE. Region Skåne behöver enligt lag inte ha fler ledamöter i regionfullmäktige än 101. Ändå har regionen sedan dess bildande valt att ha 149, ursprungligen som en följd av att flera landsting slogs samman. Detta skedde dock för snart tjugo år sedan och Moderaterna har därför föreslagit att antalet politiker i den högsta beslutande församlingen ska bli färre. Motionen behandlades av regionfullmäktige i dag (4/4).

– I motionssvaret noteras att en ledamot i regionfullmäktige i Region Skåne representerar ungefär 9 000 av de 1 325 000 som bor i Skåne, inledde Carl Johan Sonesson (M) debatten. Och så tar man det som intäkt för att det är ett rimligt antal. Ingen kan dock på allvar hävda att den representativa demokratin blir bäst om den regleras utifrån ett kvoteringstänkande.

Sessionssalen var inte fullbesatt när motionen debatterades.

Kristianstad har 71 ledamöter på sina 83 000 invånare (”representativitetskvot”: 1 169), Perstorp har 35 ledamöter på sina 7 300 invånare (208), medan Malmö har 61 ledamöter på sina 330 000 invånare (5 409). Naturligtvis måste det tas hänsyn till fler faktorer än enbart invånarantal, vilket lagstiftarna har gjort. För Region Skånes del är den gränsen satt till 101 ledamöter, ändå har regionen valt att ha 149.

– Om man anser att det finns ett annat och mer angeläget demokratiskt samband mellan antal invånare och antal ledamöter borde man yrka att regionfullmäktige ska ha fler ledamöter än i dag. Ska Region Skåne nå upp till den representativitetsnivå som finns i till exempel Kristianstads kommun ska regionfullmäktige ha 1 133 ledamöter.

– Vill politikerna i Region Skåne sedan vara lika kontaktintensiva som de i Perstorp ska regionfullmäktige ha 6 370 ledamöter. Det är naturligtvis inte rimligt, sa Carl Johan Sonesson.

Upplysningsvis har den kinesiska folkkongressen 2 987 ledamöter.

– Sedan kan man göra motsvarande jämförelse på regionnivå. Skulle Skåne ha samma representationsgrad som Blekinge skulle regionfullmäktige ha 394 ledamöter. Det är naturligtvis heller inte rimligt.

Mer rimligt är kanske att Skåne jämför sig med Stockholms läns landsting, SLL, som har 2 269 000 invånare, och Västra Götalandsregionen, VGR, med 1 672 000 invånare, som bägge har lika många fullmäktigeledamöter som Skåne: 149. Om Region Skåne hade haft samma kvot som SLL skulle regionfullmäktige ha haft 87 ledamöter. Jämförelsen med VGR landar på 118 ledamöter.

I debatten som följde på Carl Johan Sonessons anförande framhölls en rad blandade argument.

– Avstånden mellan invånare och politiker är för stora i dag, sa Sara Svensson (V).

– När Region Skåne bildades representerade varje ledamot cirka 7 500 invånare, att det nu är 9 000 visar att den stadiga befolkningsutvecklingen med automatik ger fler invånare per ledamot, sa Patrik Holmberg (C).

– Det är viktigt att skåningarna har god representation, sa Anders Åkesson (MP).

– Ungefär en tredjedel är aktiva i debatten, det behövs därför inte fler än 101 ledamöter, sa Patrik Jönsson (SD) och yrkade bifall till Moderaternas motion.

– Det finns inget som säger att regionfullmäktige är allra effektivast med 101 ledamöter, invände Vilmer Andersen (V). Går man på SOM-institutets mätningar visar den på litet förtroende för de skånska politikerna.

– Jag tycker inte att vi har ett överskott på öppen demokrati i Region Skåne, sa Ing-Marie Nilsson Axelsson (KD). Det behövs en möjlighet för medborgarna att ta del av debatten. Det är möjligt att det ska vara färre ledamöter, men för mig passar det bra med 149.

– Regionfullmäktige fungerar inte så bra utifrån detta perspektiv, instämde Carl Johan Sonesson. Mer av öppenhet skulle vi kunna få med öppna nämndssammanträden, låt oss diskutera det. Men det har ingen koppling till antalet ledamöter i fullmäktige.

Voteringen slutade med att 58 ledamöter röstade för bifall till motionen (M och SD), medan övriga 91 (S, MP, V, L, C och KD) valde att avslå den.

Jonas Duveborn