DEBATT. Det rödgröna styret i Region Skåne tänker tillsammans med Sverigedemokraterna lösa sina ekonomiska problem och sin dåliga verksamhetsstyrning genom att ställa ännu fler skåningar i vårdkön. I stället för att bevara och värna de mycket omtyckta möjligheterna för var och en att själv välja vem man vill söka vård hos vill S och MP centralstyra och återta allt i egen regi. Detta påverkar tiotusentals patienter och tusentals anställda.

I sak handlar det om att de rödgröna planerar omfattande förändringar av vårdvalen inom hud- och ögonsjukvård, gråstarroperationer och läkemedelsassisterad beroendebehandling, samt specialisttandvård för unga. Förändringarna kan gälla allt från sänkta ersättningar till begränsningar av hur många patienter vårdgivarna får behandla per år. Lösningen för kostnadskontroll heter alltså i Styrets värld att neka människor vård och låta dem vänta med att få sina sjukdomstillstånd åtgärdade till dess politiken behagar hjälpa dem. Man vill helt enkelt bygga en kö för att vården ska kosta mindre.

Men kostnadskontrollen har Alliansen redan fått igenom. När vårdvalet inom gråstarrsoperationer infördes i april 2012 stod över 2000 patienter i kö till den offentliga vården. En operation kostade då skattebetalarna 10000 kronor. Idag är kön borta och kostnaden för varje operation nästan halverad.

Bilden är likartad inom övrig ögonsjukvård och hudsjukvård. Vårdvalen har minskat lidandet för tiotusentals skåningar genom att korta väntetiderna och även öka tillgängligheten till vården över hela Skåne. Inom exempelvis hudvårdvalet finns idag 17 mottagningar över hela Skåne, varav 6 är drivna av Region Skåne. Styret vill alltså minska mottagningskapaciteten med 65 procent. Detta samtidigt som trenden är ökad förekomst av hudsjukdomar såsom malignt melanom som kräver snabb upptäckt för att kunna behandlas framgångsrikt.

Trots detta planerar nu alltså Socialdemokraterna och Miljöpartiet att lägga fram skarpa förslag för att delvis eller helt avveckla vårdvalen – dels av ideologiska skäl mot all evidens och dels för att man där ser ett enkelt sätt att snabbt dölja dåliga resultat i Region Skånes ekonomi. Prognosen för 2017 i regionen visar just nu på ett helårsresultat på minus 854 miljoner kronor, vilket är en budgetavvikelse på mer än 1,2 miljarder kronor. Då greppar man efter lätta halmstrån, istället för att gå till botten med problemen i den egna organisationen.

Vad Region Skåne behöver för att komma till rätta med skenande underskott är att fler områden läggs under vårdval, vi har redan sett att det leder till färre onödiga besök, effektivare vård för patienterna och en tydliggjord lägre jämförbar kostnad som inte kan döljas med budgettrixande. Att strypa tillgången till vård och skapa köer är inte ett hållbart sätt att förbättra vårdens ekonomi på. Därför säger vi i alliansen nej till de rödgröna förändringarna.

Att Socialdemokraterna och Miljöpartiet räknar med Sverigedemokraternas hjälp är föga förvånande. SD har vid ett flertal tillfällen röstat för rödgröna förslag om att överföra välfungerande privat vård till offentlig regi och därmed orsaka köer och kraftigt ökade kostnader.

Det S och MP märkligt nog inte bryr sig om är att ingen slutar vara sjuk bara för att man nekar vård och ställer folk i kö. Man spelar ett högt, ideologiskt motiverat, spel med sjuka skåningar som insats.

Till nästa sammanträde i regionfullmäktige, som äger om en vecka (tisdag 4/4), har vi begärt en interpellationsdebatt i frågan. Styret kommer att få redogöra för vilka konsekvensanalyser man gjort av de förslagna förändringarna, både vad avser kösituationen och Region Skånes ekonomi i sin helhet.

Styret har informerat om att beslut om förändringarna ska tas redan i maj. Allians för Skåne kräver på regionfullmäktige också besked om hur man tänkt att föra dialog med alla berörda parter om så långtgående förändringar ska klubbas redan inom två månader.

Gilbert Tribo (L)
andre vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden
Ulrika Heindorff (M)
ledamot hälso- och sjukvårdsnämnden
Lars-Göran Wiberg (C)
ledamot hälso- och sjukvårdsnämnden
Per Einarsson (KD)
ledamot hälso- och sjukvårdsnämnden

En lång kö. Vårdkön riskerar dock bli ännu längre. Foto: Alexandre Duret-Lutz, CC2