VÅRDA SKÅNE. Under torsdagskvällen den 23 mars höll styrande Socialdemokraterna och Miljöpartiet en vårdgivardialog dit vårdgivare för vårdvalen inom ögon, hud, Laro och specialisttandvård för unga, bjudits in. Eftersom inbjudan kom ut bara en vecka innan mötet var det ett mindre antal på plats, cirka 17-20 stycken av ett sextiotal inbjudna, och inga representanter för tandvården.

Vårdföretagarnas rapport om vårdval inom primärvården.

Syftet med mötet var förment att diskutera vårdvalens utveckling, men under mötet presenterades fyra linjer, vilka Anna-Lena Hogerud (S) och Anders Åkesson (MP) sade sig fundera mellan: sänkta ersättningar, tak för antalet behandlade patienter, upphandling istället för vårdval och att allt återtas i egen regi. Alltså olika former av avveckling.

Kritiken mot Styrets förslag var enhällig och skarp från offentliga såväl som privata vårdgivare. Man vill ha arbetsro, vårdvalen har etablerats som en långsiktig, effektiv och uppskattad driftsform av både privata och offentliga vårdgivare. Att förändra den nu när den satt sig skulle leda till stora problem med orolig personal, stora omställningskostnader och att patienterna förlorar sin möjlighet att själv styra över sin vård, något som gjort stor skillnad i nöjdhetsmätningarna i Region Skåne.

Flera vårdgivare betonade att en takkonstruktion hur den än utformades skulle gå emot själva kärnan i ackrediteringsvillkoren: att vårdgivaren måste behandla de patienter som söker vård. Får de då bara betalt för ett visst antal per månad eller år, så är risken att de måste lägga ner verksamheten. De offentliga vårdgivarna har inte kapaciteten att ta över, de drabbas också av en tak-konstruktion. Risken är överhängande för fortsatt underskott, och att sjuka människor helt cyniskt ställs i kö helt i onödan när man slår sönder en väl fungerande driftsform.

En av deltagarna lyfte frågan om Styret har funderat över samhällsvinsten, när människor inte behöver stå i kö till exempelvis ögonoperationer så blir färre permanent synskadade, varpå markant färre ledsagartjänster och kostnadskrävande anpassningar behövs, utöver såklart att det personliga lidandet minskar. Är man beredd att öka antalet synskadade frågar sig läkaren.

Med vårdvalen har inte bara kötiderna minskat kraftigt, det har också lett till kraftigt minskade kostnader och en högre grad av kostnadskontroll då vårdproduktionen har ökat, men kostnaden per patient har minskat. Många ställde sig frågan om Styret vill gå tillbaka till minskad vårdproduktion, längre köer och högre kostnader? Och kommer Styret i så fall vara tydliga ut i massmedia med att det är detta som är deras strategi för budget i balans: Sämre tillgänglighet och minskad valfrihet för patienterna?

Lynn Thulin