VÄRNA SKÅNE. Den ekonomiska uppföljningen i Region Skåne efter februari 2017 är nu klar. Den visar på fortsatt dålig kostnadskontroll, samtidigt som skatteintäkter och bidrag ger mer än planerat.

Helårsprognosen för 2017 visar ett resultat på minus 854 miljoner kronor, vilket är en negativ avvikelse i förhållande till budget på 1,2 miljarder kronor. Och då är resultatet ändå bara beräknat till 1 procents överskott (375 mkr) i stället för som brukligt 2 procent (750 mkr), vilket brukar anses krävas för god ekonomisk hushållning.

Nettokostnadsutvecklingen förblir nästan lika hög som 2016. Prognosen är 5,5 procent jämfört med 5,7 förra året. Denna ligger klart över riksgenomsnittet. Förutsättningen för att budgeten ska klaras är att nettokostnadsutvecklingen inte blir högre än 1,8 procent.

Värt att notera är att till och med kollektivtrafiken går sämre än vad den borde (-155 mkr), den största andelen (140 mkr) kopplas till effekten av ID-kontrollerna.

Sjukvårdssektorn ser så här långt ut att göra ett underskott på nästan 1,2 miljarder kronor.

Värt att notera är att det ska råda restriktivitet med att anställa, i praktiken ett anställningsstopp. Ändå fortsätter antalet medarbetare att bli fler. Och sjukskrivningarna att öka.

Utgifterna för hyrpersonal minskar, men inte så fort som de borde. Efter februari 2017 har hyrpersonal anlitats för 46,3 miljoner kronor, vilket är en minskning jämfört med 2016, då kostnaden låg på 54,6 mkr. Men fortfarande en ökning jämfört med 2015, då kostnaden låg på 34,5 mkr.

Skatteintäkter och bidrag prognosticeras för helåret 2017 bli 241 mkr mer än budgeterat.

Jonas Duveborn