VÄRNA SKÅNE. Region Skånes resultat för 2016 slutar på +103 miljoner kronor.

– Det är ett alldeles för dåligt resultat och regionen klarar med detta varken av de kort- eller de långsiktiga ekonomiska målen, säger Carl Johan Sonesson (M).

– En viktig orsak till att Region Skåne i dag inte har en långsiktigt hållbar ekonomi är att Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte har samarbetat med oppositionen på det sätt de hade kunnat göra, säger Gilbert Tribo (L). I stället har de skickat ut dubbla signaler till verksamheten: att man för 2016 lade en budget som man ansåg att verksamheten skulle klara sig på, fast att man egentligen skulle ha velat ha en skattehöjning.

Resultatet har blivit att förvaltningarna har saknat drivkraft att hålla sina budgetar, vilket revisionen också har påtalat i omgångar.

– Då spelar det ingen roll att regionstyrelsen, efter yrkande från Allians för Skåne, har slagit fast” att budgeten skall hållas”. Varken nämnderna eller verksamheten har tagit budgeten på allvar. I stället har de ansett sig kunna förbruka medel de inte har, säger Birte Sandberg (C).

Detta återspeglas av att Region Skåne trots mycket stora skatte- och bidragsintäkter under 2016, mångfalt större än vad som budgeterades, inte har klarat av att nå sitt lågt satta mål om ett överskott på 1 procent, eller 352 miljoner kronor. Inkomsterna var drygt 2 miljarder kronor, eller 6 procent, högre än vad som hade budgeterats. Detta är den största intäktsökningen sedan före den globala och mycket djupgående finanskraschen 2007. Men det spelar ingen roll när nettokostnadsutvecklingen är exceptionell. Region Skånes nettokostnadsutveckling ligger med sina 6,4 procent klart över rikssnittet på 4,6 procent.

– Att Region Skåne trots en sådan kostnadsexplosion inte har klarat av sina tillgänglighetsmål utan i stället har låtit vårdköerna växa och produktionen sjunka är anmärkningsvärt. Inte minst då antalet anställda har ökat kraftigt och i takt med kostnadsökningen för inhyrd personal, säger Birgitta Södertun (KD).

 Jonas Duveborn