DEBATT. Ett område där trygghet spelar en stor, och i bland avgörande roll, är inom vård och omsorg. Att bli lyssnad till och att bli tagen på allvar är A och O för att man ska som vårdtagare ska känna sig trygg. Tyvärr skiljer det dock fortfarande mycket på hur kvinnor och män upplever att de blir behandlande i vården. Det handlar om både kvalitetsskillnader i hur vårdtagaren upplever hur bemötandet varit men även skillnader i diagnostistik, medicinsk och vad gäller eftervård. Oavsett åldersgrupp är också fler kvinnor än män sjukskrivna vilket har både ekonomiska och sociala effekter för individen.

Det finns tyvärr en lång rad sjukdomsområden där en tydlig särbehandling mellan könen sker. Tittar man exempelvis på  hjärt-kärlsjukdom är dessa de vanligaste dödsorsakerna för både kvinnor och män i Sverige. Men trots det får kvinnor med hjärt-kärlsjukdom fortfarande inte en lika hög grad av läkemedelsbehandling. Ett annat område med tydliga avvikelser är dialys, där kvinnors behov av dialys är högre än mäns men kvinnor får inte sällan den mängd dialys som är utformat för män vilket kan påverka möjligheten till överlevnad.

Detta är självklart inte acceptabelt, ingen ska behandlas sämre på grund av kön och i ett land som Sverige som vårt som ofta rankas högt för vår nivå av jämlikhet mellan könen blir detta ett tydligt exempel på att det fortfarande finns mycket kvar att göra till kvinnor och män är helt likabehandlade inom alla delar av samhället.

I onsdags inföll den internationella kvinnodagen och uppmärksammas världen över. Men ojämlika villkor måste uppmärksammas och bemötas varje dag, året runt. Med trygghet kommer frihet och möjligheten att ha det bästa liv man kan ha. Det gäller inom vården så väl som i samhället i övrigt.

Birte Sandberg (C)
Gruppledare för Centerpartiet i Region Skåne