VÅRDA SKÅNE. De sjukhusbyggen som planeras i Skåne, med tyngdpunkt på Malmö och Helsingborg, och senare i Lund, ser ut att kosta mer än de tidigare planerna. Detta beror bland annat på en ny bedömning av behoven i Malmö och därför har omfattningen av planerna ökat, från 68 000 kvadratmeter till 110 000 kvadratmeter. Till detta läggs att fördelningen mellan tyngre vård med högre krav på lokalutformning och lättare vård har förändrats. Det behövs även fler enkelrum för att minska risken för smittspridning.

Det genomsnittliga kvadratmeterpriset för byggnationerna är därför något högre än tidigare (från 46 000 kr/m² till 52 000 kr/m²), men det är också en mer specificerad plan, som alltså har färre osäkerhetsfaktorer än tidigare uppgifter.

Stefan Lamme (M).

Det problem som uppstår på grund av detta är att sjukvårdsförvaltningarnas kraftiga överskridanden av sina budgetramar gör att verksamheten använder pengar som, om verksamheterna följt de antagna budgeterna, hade kunnat användas till investeringar.

– Ju sämre sjukvårdsförvaltningarna är på att sköta sina verksamheter, desto svårare blir det att finansiera de nya byggnaderna, säger Stefan Lamme (M), andre vice ordförande i beredningen för framtidens sjukvård. Det förändringsarbete som så sakteliga har påbörjats måste därför snabbas upp.

På grund av missförstånd kring vad de ökade kostnaderna beror på har det bland vissa uppstått en diskussion om att hela projektet borde göras om från början.

– Det vore väldigt oansvarigt att slänga planerna bara för att man inte har förstått vad förändringarna består av, säger Stefan Lamme. Det enda som kommer ske är att byggnationen blir försenad flera år, troligen ända till 2026.

Johan Folin

(Flygbild: David Castor/CC0)