DEBATT. Det är en märklig replik (23/2) som Stefan Svalö (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden i Region Skåne, tar i Kristianstadsbladet på min debattartikel (11/2) om att Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte följer de finansiella regler som de själva har tagit fram. I stället för att argumentera i ämnet fokuserar han på annat. Men låt mig hjälpa honom på traven:

Stefan Svalös nämnd har (6/2) beslutat att från och med den 1 juli 2018 driva beställningsmottagningen för serviceresor i egen regi. Detta trots att ingenting säger att det skulle bli bättre i egen regi, bara dyrare.

Merkostnaden jämfört med att upphandla beräknas av nämnden själv till cirka nio miljoner kronor per år. Till detta kommer engångskostnader för start av verksamhet i egen regi under 2018. Av beslutet framgår att kostnaden för drift och engångskostnad under nästa år beräknas bli sammanlagt 15 miljoner kronor högre till följd av övertagandet.

I ”reglemente för regionstyrelse, nämnder och revisorerna i Region Skåne”, som regionfullmäktige fastställde i höstas slås det fast:

”Nämnden har inte rätt att under innevarande år fatta beslut som påverkar och överstiger de budgetramar som angivits för år två och tre. Beslut utöver given budgetram ska underställas regionfullmäktiges prövning.”

Kollektivtrafiknämndens budgetram för 2018 är enligt regionfullmäktiges beslut för budget 2017 med plan för 2018 och 2019 (s. 62) satt till 2 405,2 miljoner kronor. Detta motsvarar en indexuppräkning för höjda löner och priser på 2,4 procent, eller 56,4 miljoner kronor, jämfört med budgetramen på 2 348,8 miljoner kronor för 2017. Samma uppräkningsindex har använts för hela sektorn regional utveckling. Kollektivtrafiknämnden har därmed inget ekonomiskt utrymme i planen för 2018 för att ta på sig den extra kostnad som det innebär att överta beställningscentralen i egen regi. Särskilt inte om den av fullmäktige fastställda planen för utbyggnad av kollektivtrafik ska kunna följas. Beslutet skulle ha hänskjutits till regionfullmäktige. Nu blir det i stället ett ärende för förvaltningsrätten.

Lite trist är det också att Svalö trixar med siffror för att framställa sitt eget ordförandeskap som framgångsrikt. Vill man ha en rättvisande bild av ekonomin i Region Skåne ska man notera att mänskligt lidande har ett pris. Sedan Socialdemokraterna tog över makten har vårdköerna vuxit i takt med nettokostnadsutvecklingen. De 2 000 fler anställda som S sa behövdes för att klara vården har sedan länge anställts, samtidigt som kostnaden för hyrpersonal har skjutit i höjden och vårdproduktionen har sjunkit.

Vi klarade de finansiella målen när vi lämnade över makten 2014. Det har inte S och MP gjort varken 2015 eller 2016.

Stefan Svalö har tyvärr inte ordning och reda på vare sig siffrorna eller debatten.

Carl Johan Sonesson (M)
oppositionsledare
Region Skåne

Artikeln har också publicerats i Kristianstadsbladet (6/3).