DEBATT.  På regionfullmäktige i tisdags (28/2) behandlades ett förslag från Vänsterpartiet om fri tandvård upp till och med 25 år. Argumentet är att tandvård har blivit en klassfråga och att en stor del av de som slutar gymnasiet går ut i arbetslöshet eller blir fattiga studenter.
Vänsterpartiet målar som vanligt upp en eländesbild över den unga befolkningens livsförutsättningar och fortsätter att lägga förslag om mer bidrag och större subventioner, som de menar i det här fallet inte heller skulle kosta Region Skåne så mycket. Även det rödgröna styret i Region Skåne med Henrik Fritzon (S) i spetsen vill på sikt erbjuda fri tandvård längre upp i åldrarna (DN Debatt 2/3). Fritzon vill att tandvård ska jämställas med övrig sjukvård och ingå i högkostnadsskyddet.
Att införa fri tandvård upp till och med 25 år skulle medföra en ökad kostnad under 2017 med cirka 131 miljoner kronor, under 2018 med cirka 105 miljoner och under 2019 med cirka 78 miljoner.
Beräkningarna bygger på uppskattade tandvårdsinsatser inom den allmänna och specialiserade tandvården för aktuella åldersgrupper upp till och med 25 år. I merkostnaden har då räknats bort den kostnad som regeringen genom statsbidrag ersätter Region Skåne med när en succesiv ökning av den fria tandvården införs under åren 2017-2019 i enlighet med regeringens förslag.  Ett förslag som regeringen införde med påtryckningar från Vänsterpartiet som innebär fri tandvård upp till och med et år man fyller 23 år i olika etapper med början innevarande år.
Vi vet inte i dagsläget hur stora eventuellt ökade kostnader reformen om fri tandvård till 23 års ålder kommer att medföra för Region Skåne.
Tanduttagningar och tandreglering är två områden där behandlingsbehovet väntas öka.
I dag erbjuds fri tandreglering till ungdomar till och med 19 år.
Detta är kostsamma specialistbehandlingar.
Region Skåne kommer att följa upp och utvärdera vad denna förändring av den fria tandvården för barn- och ungdomar kommer att medföra sett i ett folkhälsoperspektiv.
Men vi anser att det även är av allra största vikt att följa kostnadsutvecklingen för denna nya reform, där unga vuxna får fri tandvård längre upp i åren.
Tandvård ska ges utifrån behov och inte utifrån åldersgrupp, etnicitet, boendeort eller kön.
Politik handlar om att prioritera. Varje skattekrona ska hanteras varsamt. Behov ska vägas mot varandra. Vi anser att förslaget om fri tandvård för fler är ett otroligt osunt sätt att handskas med skattepengar på.
Vi tror på individen. Vi förordar förslag och insatser som skapar jobb, där unga människor kan försörja sig och betala sin tandvård själva. Vi får ett bättre samhälle om alla får lika förutsättningar och lika möjligheter. Det kräver en politik som inte ställer grupper mot varandra.

Caroline Hedenström (M)
ledamot i beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård
Carl Johan Sonesson (M)
oppositionsledare
Region Skåne

Artikeln har också publicerats i Kristianstadsbladet (4/3).