DEBATT. Politisk transparens där medborgaren ges god och tillräcklig insyn i Region Skåne är av en avgörande betydelse för att skydda mot att ett demokratiskt underskott uppstår. Att förtroendevalda politiker ser till så att detta sker är inte bara nödvändigt, det är en skyldighet. Centerpartiet i Region Skåne ser därför mycket allvarligt på att Region Skånes styrande minoritet, S och MP, på en rad områden utvecklat en oroväckande kultur av tystnad och icke-bemötande.

Ett exempel på detta är det besked som kom från styret under för några veckor sedan att de nu inte längre kommer att delta i de pressmöten som hålls före regionstyrelsesammanträdena. Vi ser detta som en tydlig signal på att man från deras håll inte längre ser media som den oerhört viktiga informationskanal ut till medborgarna som den är, vilket är anmärkningsvärt. Vi har även parallellt med detta under vår tid som oppositionsparti varit kritiska till att styret gång på gång antingen ignorerar att besvara remisser, senast i raden den oerhört tunga remiss som rör Ilmar Repalus välfärdsutredning, eller besvarar enligt egen prioritering. Detta anser vi varken vara förenligt med att företräda medborgarnas intressen eller att ta det ansvar som måste kunna utkrävas av en regions högsta politiska instans.

Centerpartiet i Region Skåne ställde därför under senaste regionfullmäktigesammanträdet en fråga till regionstyrelsens ordförande Henrik Fritzon (S) om han anser att detta är rimligt ur ett demokratiskt perspektiv och dels om han anser att de anser att det är rimligt när de samtidigt kräver skåningens förtroende. Vårt svar är att det inte är det, och att en kraftfull kursändring genast måste ske.

Birte Sandberg (C)
Gruppledare, Region Skåne