VÅRDA SKÅNE. Idag sänder Ulrika Heindorff (M), ledamot i regionfullmäktige, in en fråga som kommer ställas till ordförande i PPT  (beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård), Anders Åkesson (MP), kommande regionfullmäktige den 28 februari. Ulrika har reagerat starkt på de uppgifter som tydliggjordes i programmet Uppdrag Granskning, där medarbetare vittnar om en rädsla för repressalier när de vill lyfta felaktigheter och misstag i verksamheten.

– Våra medarbetare och ledare i primärvården måste känna att de kan lyfta bekymmer öppet, och också att de blir uppskattade för att lyfta det som inte fungerar i våra verksamheter. Att chefer i alla led snabbt reagerar och tar medarbetares uppgifter om både felaktigheter och förbättringsmöjligheter på allvar är vad som gör en arbetsgivare stark och kvaliteten i verksamheten god, säger Ulrika.

Ett öppet och lyhört ledarskap som når fram hela vägen till den vårdpersonal som arbetar med patienterna borgar för att brister och osund ledarskapskultur upptäcks i tid. Senaste inslaget från Uppdrag Granskning visar på allvarliga brister i ledning och styrning. Även om det är lokala avvikelser så ska det inte kunna fortgå i åratal. Det visar att det inom Region Skåne finns utrymme för verksamheter med en tystnadskultur där ingen vågar framträda och ingen når fram till ansvarig ledning med synpunkter på allvarliga brister i Region Skånes kvalitet och trygghet för patienterna. Det visar också att det krävs tydligare rutiner och verktyg kopplat till den nationella patientenkäten (NPE). NPE bör i framtiden användas så att ledningen snabbare kan fånga upp icke fungerande verksamheter såsom exemplet Kirseberg vårdcentral.

Frågorna som kommer ställas Anders Åkesson är:

  • Kommer du vidta åtgärder för att öka öppenheten och transparens samt motverka tystnadskulturer inom primärvården, så att våra medarbetare utan rädsla för repressalier kan framträda öppet med brister de ser?
  •  Är du beredd att införa nya rutiner för de vårdcentraler som är i botten i NPE samt att lägga ut resultaten öppet på Region Skånes hemsida?

Lynn Thulin