KRÖNIKA. Jag har skrivet om det förr, och jag kommer att fortsätta att skriva om det tills dess att vi faktiskt ser en förändring. För att vi ska klara framtidens utmaningar inom vård och omsorg så måste vi tänka om och tänka rätt.

I torsdags satt jag ner tillsammans med representanter från primärvården och kommunen för att prata om ”Det goda åldrandet”. Ett gott åldrande handlar om allt från delaktighet i samhället, känna trygghet, hälsa och gemenskap, ha en aktiv fritid och en meningsfull vardag till att känna tillit till vård och omsorg när jag är i behov av omsorg eller när jag blir sjuk.

Just ämnet vård och omsorg för våra äldre är en fråga som engagerar mig djupt. I Sverige blir vi allt äldre, vilket är en positiv utveckling ur många synpunkter. Men en äldre befolkning kräver mer vård och omsorg, och det är häri som är den stora utmaningen. Hur ska vi klara framtidens välfärdsuppdrag?

När man läser SKL:s rekryteringsprognos kan man lätt sätta morgonkaffet i halsen.  SKL uppskattar att 129 000 undersköterskor och 38 000 sjuksköterskor kommer att behöva rekryteras till 2022. Smaka på den!

Den stora rekryteringsutmaningen och det ökande vård- och omsorgsbehovet av våra äldre i förutsätter att vi använder de kompetenser som finns på bästa sätt. Hur vi organiserar och produktionsplanerar i hälso- och sjukvården blir avgörande för att uppnå övergripande mål om god vård. Att skapa mer tid för vården att ägna sig åt patienterna är och kommer att vara ett fortsatt ledord i arbetet.

tillbaka till torsdagens möte kring ”Det goda åldrandet”. Det som slog mig under samtalet som ägde rum på kommunhuset i Östra Göinge var att problemen som beskrevs av både primärvården och kommunen uppstod då vårdkedjan inte höll samman. När vårdgivarna inte pratar med varandra, när den äldre slussas mellan olika huvudmän, när informationen om den äldre inte går att få tag på eftersom det är olika journalsystem som inte pratar med varandra eller när den äldre inte vet vart han/hon ska vända sig. Det är då problemen uppstår, på alla nivåer och för alla inblandade.

För mig konfirmerades min övertygelse om att de problem som vi i dag ser inom vård och omsorg kan lösas om vi arbetar med att skapa en sammanhållen vård och omsorg som utgår från patienten/brukaren. Kommun, primärvård och region måste tillsammans ta ett gemensamt ansvar för att skapa en effektiv vård. Vården måste utformas gemensamt i teamet där patienten/brukaren och dess närstående har en självklar plats och där varje person har ett inflyttande i planering och genomförande av den egna vården.

I en sammanhållen vård och omsorg där vi utgår från patienten/brukaren så är alla vinnare. Vi skapar effektivitet genom att använda våra resurser gemensamt på bästa sätt. Vi skapar attraktivitet för vårdyrket genom att ge möjlighet att arbeta i team tillsammans med andra professioner. Men effekten blir allra störst för dem som har de största behoven – personer med multisjuklighet, långvarig sjukdom, äldre eller de med omfattande funktionsnedsättning. Det är framförallt för dessa som den traditionella vården inte fungerar idag. Det är för dessa som vi måste skapa en sammanhållen vård och omsorg.

Sofia Nilsson (C)