VÅRDA SKÅNE. ”När man summerar 2016 går det visst att hitta ljusglimtar i sjukvårdsnämnd Kryh. Personalen gör dagligen heroiska insatser i en många gånger tuff situation. Jag önskar dock att årsberättelsen manar till eftertanke hos de styrande. Alldeles för många av vårdens problem är djupare nu än för ett, två år sedan, och lösningarna från styret lyser med sin frånvaro”, säger Per Einarsson (KD), andre vice ordförande.

Per Einarsson (KD). Foto: Jens Christian.

Här är några av dessa problem:

  • Ekonomin. Med bokslutet för 2016 på över 200 miljoner kronor i underskott har förvaltningens ekonomi försämrats två år i rad. Återkommande har Alliansen krävt åtgärder men styret har medvetet duckat sitt ansvar. Följderna av styrets handlingsförlamning riskerar att bli dystra, och kan i förlängningen drabba verksamheten på ett sätt som hade kunnat undvikas. En driftsledningsnämnd som aldrig fattar de beslut som ankommer på en driftledningsnämnd har ingen funktion att fylla. Den bristande, för att inte säga obefintliga, ekonomistyrningen från nämnden har med rätta fått utstå tung revisionskritik.
  • Allt fler patienter kommer inte fram till besök inom målgränsen 60 dagar, detsamma gäller för dem som behöver operation. Så gott som alla tillgänglighetindikatorer i verksamhetsberättelsen pekar åt fel håll. Köerna är längre på akutmottagningarna, till MR-undersökning och för höftledsoperationer, för att nämna några av fokusområdena. Tillgänglighetspaketet har inte löst köproblemen.
  • Väntetiderna till besök på ungdomsmottagning är på flera platser orimligt långa. I genomsnitt får man vänta en månad på kurator i Skåne.
  • Såväl överbeläggningar som utlokaliseringar har ökat vilket utgör en patientsäkerhetsrisk
  • Även om de allvarligaste trycksåren minskar något ökar trycksåren på totalen
  • Kostnaderna för hyrpersonal eskalerar trots budgetmål om motsatsen. Flera vårdcentraler bemannas helt av hyrläkare.
  • Den palliativa vården har sämre tillgänglighet. Planer fanns på att permanent stänga slutenvårdsavdelningen i Trelleborg vilket Allians för Skåne stoppade. Ännu har man inte förmått öppna upp avdelningen igen. Parallellt har slutenvården i Malmö fått halverad kapacitet eftersom styret misslyckats med personalförsörjningen. Den strategiska planen, som är antagen i politisk enighet, följs inte. Läget är ytterst allvarligt eftersom den palliativa vården är prio-ett vård och således tillhör grundplattan i vår välfärd.
  • Läkemedelsgenomgångarna minskar och ligger långt under målnivån vilket skapar lidande bland våra äldre och kostnader helt i onödan. Vi i alliansen har under året uppmärksammat frågan vilket renderat i en handlingsplan för att nå målet som vi nogsamt kommer att bevaka under 2017.

Mattias Svensson