DEBATT. Det finns all anledning att i dag, den 22 februari, uppmärksamma den internationella brottsofferdagen. Otryggheten breder ut sig och bland vissa grupper har vi nått nivåer som är allt annat än acceptabla för ett demokratiskt samhälle.

Förra året skedde 26 mord i Skåne, 12 av dessa i Malmö. 33 överfallsvåldtäkter anmäldes i samma stad.

Enligt brottsförebyggande rådet, BRÅ, känner sig var tredje kvinna otrygg. Flera kvinnor upplever sig så otrygga att de låter bli att gå ut kvällstid. Det händer något med ett samhälle när människor drar sig för att gå ut på kvällarna för att de känner sig otrygga. I det samhälle där brottsligheten fått sätta klorna i oss kommer inte bara tryggheten utan också tilliten mellan människor skadas. Det är en farlig utveckling som nu genast måste brytas. Alla måste kunna känna sig säkra och trygga när de rör sig utomhus.

Skåne ska vara tryggt att leva i, oavsett om man bor på landsbygden eller i en stad. En av statens viktigaste uppgifter är att genom ett väl fungerande rättsväsende upprätthålla tryggheten. Polisens roll i det brottsförebyggande arbetet är central.

Det är dags att sätta brottsoffret i fokus. Det gör vi bäst genom att fokusera på att öka tryggheten och få ner brottsligheten, så att antalet brottsoffer blir färre. Därför föreslår vi kristdemokrater 2 600 nya polisanställda. Av dem är 2000 poliser, 100 av dem är särskilda poliser i insatsstyrkan som därmed fördubblas och 500 är civilanställda. Civilanställda går att anställa relativt snabbt och de kan hjälpa till att avlasta polisen så att polisens arbetsuppgifter renodlas. Vi har också satsat resurser på bättre arbetsvillkor och löner för poliser i yttre tjänst för att fler ska stanna i yrket. Dessvärre har vi under senare år sett en flykt från polisyrket.

Kristdemokraterna i Skåne vill därutöver även ge kommunerna möjlighet att inrätta kommunal polis som ett komplement till den nationella polisen. För att öka tryggheten för sina invånare anlitar kommuner idag privata säkerhetsbolag. Den kommunala polisen ska i första hand arbeta brottsförebyggande genom ökad synlighet och närvaro i utsatta områden. Den ska kunna utreda och stävja enklare brott och ordningsstörningar samt i nära samverkan med skola och socialtjänst arbeta brottsförebyggande. Stök och kriminalitet måste stävjas innan det växer sig okontrollerat stort. En kommunal polis skapar goda förutsättning för den så viktiga person- och lokalkännedomen och kan arbeta långsiktigt utan risk för kommenderingar till andra delar av landet.

Polisens omorganisation som syftade till att föra polisen närmare medborgarna har inte haft önskad effekt. Vi vill se fler poliser i de brottsutsatta områdena och de ska röra sig ute bland folk för att bli synliga och samverka med de organisationer och andra aktörer som finns lokalt.

Ur ett brottsofferperspektiv är det oerhört viktigt att brott klaras upp och att förövaren blir dömd och får sona sitt brott. Brottsoffer har ett berättigat krav på upprättelse och att samhället står på dess sida i rättsprocessen. I dagsläget är brottsuppklaringen allt för låg, cirka 14 procent, och många ärenden läggs ner utan ordentlig utredning. Detta är förödande för den som utsatts för brott och har stor påverkan på den enskildes tillit till rättsväsendet.

För den som redan utsatts för brott vill vi därför stärka stödet rejält. Från första kontakt med polisen, genom rättsprocesser och även efteråt måste brottsoffer få det stöd som behövs. De ideella organisationerna har stor betydelse i det arbetet. Det finns i dag cirka 100 brottsofferjourer i Sverige som exempelvis kan stödja genom en ideell brottsofferstödjare som kan följa med vid rättegången. I alla landets tingsrätter finns det volontärer som, helt utan ersättning, ställer upp som stöd för målsägande och vittnen för den som känner sig rädd och orolig.

Brottsofferjourerna arbetar med ideella resurser och knappa medel. Stödet till brottsoffer och vittnen i rättegångar är idag underfinansierat. Kristdemokraterna vill stärka detta arbete genom mer pengar till Brottsofferjourerna och vittnesstödet.

Vårt besked på internationella brottsofferdagen är att det krävs betydligt mer för att färre ska utsättas för brott och att otryggheten ska öka. Och att de som faller offer för brott ska kunna förvänta sig det stöd och den upprättelse som de har rätt till.

Vi står på brottsoffrens sida. Skåne ska vara tryggt att leva i.

Sofia Damm (KD)
Skånsk riksdagsledamot

Torsten Elofsson (KD)
Ordförande KD Malmö, fd chef för kriminalpolisen i Malmö