DEBATT. Alla har rätt att känna sig trygga på sin arbetsplats. Detta är oerhört viktigt just för att man ska kunna få fram när det finns missförhållanden på en arbetsplats som medarbetare av olika skäl inte vågar eller kan ta upp med sina närmsta chefer eller medarbetare.

Av den anledningen infördes för något år sedan en visselblåsarfunktion i Region Skåne efter initiativ från Alliansen. Den ska bidra till att medarbetare får en bättre arbetssituation och att skånska patienter får en bättre vård när problem kan upptäckas och lösas. Inom en offentlig verksamhet som Region Skåne med omkring 34 000 anställda är detta av stor betydelse inte minst sett till det samhällsuppdrag som vi har.

Den första januari trädde även en ny nationell lag i kraft som ska skydda den arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållande på sin arbetsplats. Detta är ytterligare en viktig signal att man som arbetstagare ska känna sig trygga och att alla medarbetare ska kunna föra upp misshagligheter som maktmissbruk och straffbara aktiviteter i ljuset.

Den nya lagen är dock inte utan problem och den har från en rad instanser kritiserats för att vara tandlös. Bland lagens brister kan nämnas att den som slår larm i första hand ska göra det till arbetsgivaren och i andra hand offentliggöra informationen, om arbetsgivaren inte tagit till tillräckliga åtgärder.

Detta frångår i vår mening helt syftet med lagen och man kan med fog anta att många anmälningar stannar redan i det ledet, ett antagande som stärks av att studier visat att inte bara arbetstagare utan även arbetsgivare har en låg villighet att anmäla även allvarliga brott vidare uppåt.

Efter att olika medier nyligen har granskat visselblåsarfunktionen i Region Skåne står det klart att det nuvarande regelsystemet inte fungerar som det var tänkt. Exempelvis finns det flera inkomna anmälningar rörande missförhållanden i vården som inte anses vara tillräckligt allvarliga för att utredas vidare. Dessa exempel visar på att reglerna riskerar att vara för hårt satta, vilket kan medföra att de anmälningar som kommer in inte utreds och löses. Det är motsatsen till hela grundtanken till visselblåsarfunktionen.

Med tanke på bristerna Region Skånes visselblåsarfunktion och i den nationella lagen menar vi att det är av stor betydelse att den styrande minoriteten i Region Skåne, S och MP, nu aktivt bidrar till att den befintliga visselblåsarfunktionen i Region Skåne justeras och implementeras som en naturlig del av arbetsmiljön.

Region Skåne har ett stort ansvar mot både medborgare och mot våra anställda och som politiker har vi ett övergripande ansvar att dessa känner sig säkra på att det råder en nolltolerans mot alla former av otillbörliga verksamheter från arbetsgivarhåll.

Gilbert Tribo (L)
Gruppledare Liberalerna i Region Skåne

Birte Sandberg (C)
Gruppledare Centerpartiet i Region Skåne

(Publicerad i Kristianstadsbladet 21/2)