VÄRNA SKÅNE. Kollektivtrafiknämnden i Region Skåne beslöt den 6 februari 2017 att från och med den 1 juli 2018 driva beställningsmottagningen för serviceresor i Region Skånes egen regi, och att övergången ska ske successivt med början i maj 2018. Merkostnaden för att framöver driva verksamheten i egen regi beräknas till cirka nio miljoner kronor per år. Till detta kommer engångskostnader för uppstart.

Sammanlagt beräknas drift och engångskostnad för verksamheten under 2018 landa på 30 miljoner kronor, vilket är dubbelt så mycket som fortsatt upphandlad verksamhet. I Region Skånes reglemente för regionstyrelse, nämnder och revisorer åläggs kollektivtrafiknämnden att inte fatta beslut som påverkar och överstiger de budgetramar som angivits för år två och tre. ”Beslut utöver given budgetram ska efter beredning av regionstyrelsen underställas regionfullmäktige.” (13 §, sida 7.)

Beslutet om att överta beställningsmottagningen i egen regi innebär en fördyring utöver den indexuppräkning för kollektivtrafiknämndens verksamhet som har fastställts i budget för 2017 med plan för 2018 och 2019. På regionstyrelsens sammanträde den 7 februari yrkade därför Allians för Skåne att kollektivtrafiknämndens beslut den 6 februari 2017 om att driva beställningscentral för serviceresor i egen regi ska underställas regionfullmäktige för beslut.

Johan Folin

(Bild: Chris Potter [CC BY 2.0])