Kb 170204.

DEBATT. För två år sedan föreslog vi att Region Skåne ska inleda ett samarbete om personalförsörjning med Försvarsmakten. Regionen och Försvaret är två personalintensiva organisationer med grundläggande uppdrag att bygga och bevara ett stabilt välfärdssamhälle. Det finns också ett uppenbart gemensamt intresse av att fler ska tycka att det är attraktivt att jobba såväl för fred och frihet i omvärlden som för trygghet och tillgänglighet i vården.

Alla sjukvårdshuvudmän i landet har svårt att rekrytera vårdpersonal. I Region Skåne bedöms behovet vara 3 000 undersköterskor och 6 000 sjuksköterskor fram till 2024.

Därför är det mycket glädjande att regionfullmäktige hösten 2015 biföll vår motion. Lika glädjande är det att personaldirektören i Region Skåne nu den 8 mars 2017 äntligen ska möta ansvariga för personalfrågor i Försvarsmakten.

Förhoppningsvis kan parterna nå fram till en överenskommelse som gör det lättare för deltidssoldater att vara deltidspersonal i vården, till exempel som ambulanssjuksköterskor.

Regionen och Försvaret kan samordna sina utbildningsinsatser och anställningsvillkor. Detta kan innebära bland annat träning och utbildning i akutsjukvård, traumakirurgi och tropikmedicin. Samtidigt underlättar samarbetet för unga att komma in på arbetsmarknaden, bidrar till ökad mångfald på arbetsplatserna och ger en möjlighet till långsiktig karriärväxling.

Sedan 2013 arbetar Region Skåne med att förskjuta arbetsuppgifter mellan yrkeskategorier för att bättre tillvarata de anställdas kompetens, renodla tjänster och samla uppgifter för att på så sätt avlasta specialister. Det är detta som denna mandatperiod kommit att kallas för kompetensmixplanering.

På samma sätt har fokus legat på att samordna och strukturera arbetet med att rekrytera personer utbildade i andra länder. Trots dessa insatser och en utbyggnad av möjligheten för anställda sjuksköterskor att utbilda sig till specialistsjuksköterskor, finns det risk att regionen inte klarar av sin kompetensförsörjning.

Försvarsmakten har ett liknande problem, oavsett om diskussionen om ett återinförande av värnplikten förverkligas eller inte. Det går inte att plikta in anställda soldater och sjömän, inte heller officerare.

Därför måste vi fortsätta jobba med incitament och attraktivitet, sa personalförsörjningsutredaren Annika Nordgren-Christensen i höstas när hon lade fram sitt förslag om återinförd värnplikt. Något tvång ville utredaren inte tala om. Militärtjänstgöring ska i så stor grad som möjligt bygga på frivillighet.

Det bästa vore naturligtvis om det bästa av de två personalförsörjningsmodellerna kunde kombineras.

Att få upp volymerna är prioriterat. Det kan ske med frivillig utbildning under plikt. Långsiktighet och professionalitet måste samtidigt bygga på en kår av yrkesmilitärer. Men deltidsalternativet kan med sin koppling till det stora behovet av personal i vården och i Försvaret vara minst lika viktigt.

När Region Skåne inleder ett personalsamarbete med Försvaret blir beredskapen att klara kompetensförsörjningsutmaningen bättre. På bägge fronter.

Det borde också vara ett föredöme för såväl andra landsting som för entreprenörerna i vården.

Pontus Lindberg (M)
regionråd i opposition

Caroline Wessel (M)
2:e vice ordförande i personalnämnden
Region Skåne

Artikeln har också publicerats i Kristianstadsbladet (4/2), dock inte på nätet.